główna zawartość
artykuł nr 1

mgr Daria Druszcz - kierownik USC

inż. Adela Jaśko - zastępca kierownika USC

kontakt: 062 78 47 024 ,

062 78 47 027 wew. ( 21 )

Adres:

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

Do zadań stanowiska pracy do spraw prowadzenia akt stanu cywilnego należy prowadzenie spraw dotyczących w szczególności :
1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) współdziałanie z organami ścigania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, m.in. dotyczących :
a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
b) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
c) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
d) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
e) przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
f) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
g) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.