UCHWAŁA NR LII/271/2018 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2018 roku

Załączniki
Wyniki   334.016 KB

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2018 r.

Załączniki
OGŁOSZENIE   53.500 KB
Wzór oferty   69.806 KB
Projekt umowy   165.500 KB
Wzór sprawozdania   51.186 KB
Wzór oświadczenia oferenta   14.276 KB

Informacja dotycząca zmiany nazewnictwa ulic

Załączniki
Informacja   192.768 KB
Wyniki ankiet   274.787 KB
Projekt uchwały   189.527 KB

Dzień Otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

Załączniki
Informacja na temat Dnia Otwarego   420.696 KB

Zmiana nazewnictwa ulic na terenie Gminy Łubnice

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Łubnice z dnia 16 maja 2017 r. zalecono przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zmiany nazw ulic na terenie gminy Łubnice. Zgodnie z zarządzeniem w terminie 30 dni od dnia 19 maja 2016 r. zostanie przeprowadzona przez sołtysów wsi ankieta papierowa na ulicach objętych zmianą. Pozostali mieszkańcy gminy mogą wyrazić swoją opinię w ankiecie internetowej zamieszczonej pod adresem : https://goo.gl/forms/wLhF88bgbbK3IQoH3 .

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2017   963.581 KB

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIETRZKOWICACH

Załączniki
Zarządzenie Wójta Gminy Łubnice   1.345 MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2017 r.

Załączniki
Informacja   198.422 KB

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM - INFORMACJA

Załączniki
Informacja   73.131 KB

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczące Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WÓJCINIE - Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2016 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 12/2016   2.250 MB

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice dotyczące oferty...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego Lato na marszową nutę 2016, złożonej przez stowarzyszenie Między Prosną a Wartą – Lokalna Grupa Działania

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2016 r.

Załączniki
Rozstrzygnięcie   363.957 KB

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2016 r.

Załączniki
Ogłoszenie   20.450 KB
wzór oferty   94.500 KB
projekt umowy   92.500 KB
wzór sprawozdania   76.500 KB
wzór oświadczenia   30.000 KB

Uwaga!!!

Uwaga!!! Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118) w załączeniu zamieszczamy ofertę na realizację zadania publicznego o nazwie: „Lato na marszową nutę 2015” złożoną przez Lokalną Grupę Działania „ Między Prosną, a Wartą”

WYNIKI NABORU NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO OŚWIATY

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. gen. Wł. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

nazwa stanowiska pracy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Gratka zamieszkała w Wieruszowie.

Uzasadnienie:

Pani Elżbieta Gratka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych od kandydatów na w/w stanowisko uzyskując najwyższą liczbę punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

Załączniki
Wyniki naboru   28.001 KB

WYNIKI OCENY FORMALNEJ APLIKACJI ZŁOŻONYCH NA STANOWISKO...

Uwaga!! Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Łubnice OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY w ŁUBNICACH ul. Sikorskiego 102 98-432 Łubnice na stanowisko: Główny Księgowy Oświaty

UWAGA!!! Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

Wójt Gminy Łubnice, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice Nr 3/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku – przedstawioną w protokole z prac komisji z dnia 30 stycznia 2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w gminie Łubnice w 2015 roku następującym organizacjom pozarządowym:

UWAGA!!!!

Uwaga!!!!! Wójt Gminy Łubnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

UWAGA!!! Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT na rok 2015r....

WÓJT GMINY ŁUBNICE 98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2015 roku– zadanie zlecone do realizacj...

W dniu 24 grudnia 2014r. (środa- Wigilia Bożego...

1. Ustala się dzień 24 grudnia 2014 roku (środa- Wigilia Bożego Narodzenia) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łubnicach, w zamian za dzień 1 listopada 2014r. (tj. za święto, które wypadło w sobotę).

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK...

Konsultacje społeczne projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁUBNICE w 2015r.

KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII GEN. ANDERSA...

UWAGA !!! Wójt Gminy Łubnice Ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH...

Wójt Gminy Łubnice zaprasza mieszkańców Gminy Łubnice do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2014-2020

2 maja 2014r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie...

Wójt Gminy Łubnice informuje, iż dzień 2 maja 2014r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Łubnicach w zamian za dzień 3 maja 2014r. (święto przypadające w sobotę).

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.

UWAGA!!!! Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2014 roku

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2014 roku zadań...

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Łubnice

24 grudnia 2013r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w...

ZARZĄDZENIE NR 16/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łubnice

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŁUBNICE NA ROK 2014 WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

Załączniki
załącznik   229.983 KB
załącznik   529.865 KB
załącznik   266.580 KB
załącznik   673.098 KB

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łubnice O KONSULTACJACH W...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łubnice O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Łubnice w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmian...

Dofinansowanie kosztów kształcenia MŁODOCIANYCH 2013

Urząd Gminy Łubnice informuje, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

WAŻNE!!!

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W ŁUBNICACH OD 1 MARCA 2013r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

INFORMACJA Urząd Gminy Łubnicach uprzejmie informuje, iż od dnia 12 lutego 2013r. do dnia 12 lutego 2013r. w godzinach od 9:00- 14:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

HARMONOGRAM ZAJĘĆ RUCHOWYCH

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PUBLICZNEGO FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW GMINY ŁUBNICE DOTYCZACEGO : WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE ŁUBNICE w roku 2013. o nazwie: Popularyzacja aktywnego uprawiania sportu wśród mieszkańców Gminy Łubnice poprzez organizację zajęć ruchowych ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY ŁUBNICE DO UCZĘSZCZANIA NA DARMOWE ZAJĘCIA RUCHOWE HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2013 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2013

WÓJT GMINY ŁUBNICE ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2013 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania p...

INFORMACJA Dotyczy: rozstrzygnięcia konkursu na...

INFORMACJA Dotyczy: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach W związku z konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice nr 9/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r.

Konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół im. Armii...

Wójt Gminy Łubnice Ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   329.470 KB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w gminie Łubnice w 2012 roku

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łubnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

OTWARTY KONKURS OFERT- OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury...

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2012 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

Zebrania sołeckie Gminy Łubnice w miesiącu wrześniu 2011 r.

Załączniki
Informacja   24.000 KB

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2011 ROKU

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 234 poz. 1536).

WÓJT GMINY ŁUBNICE
98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102

ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2011 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie piłki nożnej oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie piłki siatkowej oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie szachów, warcabów oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

4. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie tenisa oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 64 100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto 00/100 złotych).

2. W roku 2010 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę w wysokości 50 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań:

1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi,

d) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Łubnice zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku oferty niekompletnej, oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia. Termin uzupełnienia wynosi 7 dni od otrzymania wezwania.

5. Dotacja zostanie przyznana na organizację zadań mających na celu:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie szkoleń (zajęć treningowych) w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, szachów, tenisa, udział w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawnione podmioty.

6. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

a) kar, mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

b) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

c) zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3500,00 zł,

d) koszenie boiska,

e) Obsługi administracyjnej podmiotu w wysokości przekraczającej 5% wnioskowanej dotacji związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu,

f) działalności gospodarczej,

g) inne nie związane z realizacja zadania.

7. W związku z realizacją zadania w formie wsparcia, przynajmniej 1% zaplanowanych kosztów zadania powinno być finansowane ze środków własnych organizacji (np. środków finansowych własnych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) lub ze środków z innych źródeł.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

9. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

10. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania, środki przeznaczone przez Gminę na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.

IV. Termin i warunki realizacji zadania


1. Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 28 grudnia 2011 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w umowie.

2. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice
3. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
a) realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,
b) wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami umowy stanowiącej podstawę przekazania dotacji,
c) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
d) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

V. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2011” w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnicach ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice – w terminie do dnia 30 marca 2011 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

4. Do oferty należy dołączyć:

a) kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta / oferentów.

Uwaga: odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

c) Oświadczenie:

- o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,

- o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

- o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację Zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Oferty podlegają ocenie Komisji Konkursowej (powołanej odrębnym zarządzeniem);

2) Posiedzenie Komisji rozpocznie się w dniu 30 marca 2011 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, sala posiedzeń;

3) Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt biorąc pod uwagę ocenę oferty dokonaną przez Komisję Konkursową oraz wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania (w terminie do 14 dni od daty zakończenia prac Komisji);

4) Od rozstrzygnięcia Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;

5) Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a) Ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-5 pkt),

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0 -10 pkt),

c) Uwzględnienie środków finansowych własnych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0 – 3 pkt),

d) Ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków – ocena w skali 0-4 pkt;

e) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dotacji wynosi 12;

6) Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone na niewłaściwych formularzach bądź złożone po terminie,

- nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

- przesłane drogą elektroniczną;

7) Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8) Wójt Gminy Łubnice zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

UWAGA: przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Załączniki:

  1. Wzór oferty;
  2. Projekt umowy;
  3. Wzór sprawozdania.

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

Załączniki
Wzór oferty   92.000 KB
Oswiadczenie do oferty   25.500 KB
Wzór umowy   92.500 KB
Wzór sprawozdania   74.000 KB

Informacja dotycząca pracy aptek na terenie powiatu wieruszowskiego

Załączniki
informacja   118.204 KB

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 3 kwietnia 2011 r.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 3 kwietnia 2011 r.

Informacja dotyczy zmiany zasad leczenia w nocy, weekendy i w święta - NFZ

Załączniki
Informacja   443.683 KB

Informacja Urzędu Gminy w Łubnicach dotyczy zebrań sprawozdawczo - wyborczych OSP i zebrań sołeckich

Załączniki
Załącznik   28.500 KB

WAŻNE! INFORMACJA! WAŻNE!


INFORMACJA!

Wójt Gminy Łubnice uprzejmie informuje, że w związku z udzieleniem pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy,

Urząd Gminy w Łubnicach

w dniu 24 grudnia 2010 r. (Wigilia) będzie nieczynny.

Dodatkowy dzień wolny udzielony zostaje za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2010 r. (podstawą udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy jest art. 130 §2 Kodeksu pracy).

Wójt Gminy Łubnice

- Henryk Ciosek -

KURENDA 2010

Załączniki
Załącznik   132.283 KB
Załącznik   132.283 KB

KONKURS na realizację zadań z zakresu upowszechniania...

KONKURS na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010

KONKURS na realizację zadań z zakresu upowszechniania...

KONKURS na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009

Lato na Marszową Nutę

Lato na Marszową Nutę

Spółdzielnia Pracy Krawców "PIONIER" w...

Spółdzielnia Pracy Krawców "PIONIER" w likwidacji - przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Łubnice

Wioska internetowa -kształcenie na odległość na terenach...

Wioska internetowa -kształcenie na odległość na terenach wiejskich

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP...

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzietrzkowice

Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Załączniki
Załącznik   62.873 KB

50-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego

W dniu 03.08.2008r w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbyła się uroczystość związana z odznaczeniem Dostojnych Jubilatów Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy Łubnice. Jest

Gminne Obchody Dnia Strażaka wraz z poświęceniem...

Poniżej znajduje się plik z przemówieniem Wójta Gminy Łubnice a w Galerii zdjęć dostępne są fotografie z Obchodu Dnia Strażaka.

Odbiór stacji uzdatniania wody w Łubnicach -30.04.2008r.-

30.04.2008 r. nastąpiło zakończenie realizacji zadania "Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach". W załącznikach znajduje się plik z przemówieniem Wójta Gminy Łubnice, a w Galerii zdjęć dostępne są fotografie z odbioru.

Podatek rolny

Wymiar podatku rolnego na 2008 rok

Wpłaty rat podatku rolnego za 2008 rok

- I rata do 15 marca 2008

- II rata do 15 maja 2008

- III do 15 września 2008

- IV do 15 listopada 2008

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy informuje, że wnikoski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łubnice, pokój nr.1(parter) w terminie 01 do 31 marca 2008r. Informuję ponadto, że do wniosków nalezy załączyć oryginały faktur zakupu oleju napędowego za okres od 1 września 2007r. do 29 lutego 2008r.

Limit: 86 litrów/ha

Zwrot: 0,85zł do jednego litra oleju napędowego