główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

artykuł nr 2

Geodezyjne wytyczenie granic drogi

Załączniki:
Informacja dla mieszkańców 23 KB
artykuł nr 3

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Gminy w Łubnicach w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, szczegóły w załączeniu .

artykuł nr 4

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W ZAKRESIE...

Na podstawie art.37ust.1 pkt 2lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r poz.869 ze zm ), Wójt Gminy Łubnice podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych ,którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r

artykuł nr 5

Informacja o wszczęciu postępowania...

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 21 maja 2019 r. na wniosek Biura Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Państwa Agnieszkę i Antoniego Fojtar, zamieszkałych ul. Tysiąclecia 70,98-432 Dzietrzkowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: