Zadania i kompetencje wójta gminy


Do zadań wójta gminy należy w szczególności:

· wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

· przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

· określanie sposobu wykonywania uchwał,

· gospodarowanie mieniem komunalnym,

· wykonywanie budżetu,

· zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

· kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

· wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia,

· odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.