główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Łubnice na rok 2016

 

Lp. Sprawa
(krótka Treść)
znak pisma z dnia
1 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych 1/2016 2016-01-20
2 powołanie komisji konkursowej 2/2016 2016-01-20
3 ogłoszenie wykazu nieruchomości 3/2016 2016-01-27
4 zamiany zarządzenia 2/2016 4/2016 2016-02-11
5 wyznaczenie GOPS w Łubnicach do prowadzenia postępowań związanych z realizacją zadań w zakresie świadczenia wychowawczego 5/2016 2016-02-29
6 upoważnienie do przeprowadzenia postępowań związanych z realizacją zadań w zakresie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 6/2016 2016-02-29
7 udzielenie upoważnienia pracownikowi GOPS w Łubnicach 10/2016 2016-04-04
8 powołanie komisji stypendialnej 11/2016 2016-05-05
9 ogłoszenie konkursu na stanowisko dyr. ZS. W Wójcinie 12/2016 2016-05-10
10 regulamin pracy UG. W Łubnicach 13/2016 2016-05-24
11 powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyr. ZS. W Wójcinie 14/2016 2016-05-24
12 powierzenie stanowiska dyr. ZS. Im. Armii gen. Andersa w Łubnicach 15/2016 2016-06-07
13 zatwierdzenie sprawozdania finansowego 16/2016 2016-06-10
14 sposób postępowania pracowników UG. W Łubnicach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestry=u czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 17/2016 2016-07-18
15 przekazanie sołtysom informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w 2017r. 19/2016 2016-07-25
16 ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom 20/2016 2016-08-29
17 ogłoszenie wykazu nieruchomości 21/2016 2016-09-08
18 użyczenie nieruchomości niezabudowanej, działka Nr 1430 położonej w obrębie wsi Wójcin na okres 10 lat 22/2016 2016-09-14
19 określenie założeń do projektu budżetu Gminy Łubnice na 2016r. 23/2016 2016-09-30
20 ustalenie stawki ryczałtu miesięcznego od lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Łubnice 24/2016 2016-11-07
21 powołanie komisji ds. zmakulowania anulowanych formularzy druków ścisłego zarachowania 25/2016 2016-11-09