VI Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 27.03.2019 r.

Załączniki
Porządek VI Sesji Rady Gminy w Łubnicach   231.130 KB

V Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 18.02.2019 r.

Załączniki
Porządek V Sesji Rady Gminy w Łubnicach   260.386 KB

IV Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 28.01.2019 r.

Załączniki
Porządek IV Sesji Rady Gminy w Łubnicach   394.195 KB

III Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 28.12.2018 r.

II Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 03.12.2018 r.

Załączniki
Porządek II Sesji Rady Gminy w Łubnicach   221.849 KB

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 19.11.2018 r.

Załączniki
Porządek I Sesji Rady Gminy w Łubnicach   216.830 KB

XXXI Sesja Rady Gminy w Łubnicach

XXIX Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 29.09.2017 r.

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że na dzień 03 października 2017 r. na godz. 9.00 zwołuje się XXIX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

5. Interpelacje

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/137/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska”,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025,

- w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2022.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Piotr Hyłka

XXVIII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 29.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 05 września 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXVIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

5. Interpelacje

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice n lata 2017 – 2025

- w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2017

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin – ul. Wieluńska ”

- w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

-w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Piotr Hyłka

XXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 24.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 28 lipca 2017 r. na godz. 8.00 zwołuje się XXVII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

5. Interpelacje

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. z siedzibą w Kaliszu

- w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie Gminy Łubnice

7. Odpowiedzi na interpelacje

8. Wolne wnioski i zapytania

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Piotr Hyłka

Sesja Nadzwyczajna

Łubnice, dnia 27.06.2017 r.

SESJA NADZWYCZAJNA

Uprzejmie informujmy, że na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się Nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid . 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice)

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

- w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 rok

4. Wolne wnioski i zapytania

5. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

XV Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Załączniki
Zawiadomienie XV Sesja   15.486 KB

XXIV Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 17.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 24 marca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIV sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostaniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku,

- w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach,

-w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łubnice,

- w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach


XXIII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 13.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że na dzień 17 lutego 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostaniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2018r. środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

- w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach