Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, regulaminu przetargu, wadium oraz I postąpienia na sprzedaż nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wójcin – działka Nr 2505

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 7...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (.Dz. U. z 2014 r poz.518 ze zmianami) oraz § 1 uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIII/59/1991 r. z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie zbycia nieruchomości-działek budowlanych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy położonych w obrębie wsi Wójc...

Ogłoszenie o zbiorczym wystawieniu danych.

Załączniki
Oryginał Pisma   42.500 KB

ZARZĄDZENIE Nr 25/2010 WÓJTA GMINY ŁUBNICE w sprawie...

w sprawie ustalenia terminu ,wadium, wysokości I postąpienia i przyjęcia regulaminu przetargu na dzierżawę działek położonych w miejscowości Wójcin Nr 2512, i Ludwinów Nr 1782 (część)

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 03...

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 03 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości działek stanowiących własność Gminy Łubnice przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/2009 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/2009 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: ustalenia II terminu, regulaminu przetargu, wadium oraz I postąpienia na sprzedaż nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wójcin – działka Nr 2512.

Zarządzenie nr 17/2009 Wójta Gminy Łubnice w sprawie...

Zarządzenie nr 17/2009 Wójta Gminy Łubnice w sprawie wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży

w sprawie ustalenia terminu przetargu, wadium, wysokości I postąpienia i przyjęcia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego-parter budynku Pawilonu Handlowego wraz z częścią gruntu .

Zarządzenie nr. 5/2008 na wycięcie i kupno drzew.

Załączniki
Zarządzenie nr.5/2008   23.000 KB

Ogłoszenie wykazu nieruchomości zabudowanej, Budynek Pawilonu handlowego do dzierżawy na okres 10 lat.

Załączniki
Zarządzenie nr.4/2008   23.000 KB
wykaz nieruchomości do dżierżawy   22.000 KB

Przetarg na wycięcie i kupno drzew

Przetarg na wycięcie i kupno drzew

Przetarg na najem lokalu użytkowego w Dzietrzkowicach

Przetarg na najem lokalu użytkowego w Dzietrzkowicach

Przetarg na dzierżawę działek na terenie Gminy Łubnice

Przetarg na dzierżawę działek na terenie Gminy Łubnice

Przetarg Ustny na sprzedaz działek

Przetarg Ustny na sprzedaz działek

Zarządzenie Wójta Gminy Łubnice o sprzedaży działek

Zarządzenie Wójta Gminy Łubnice o sprzedaży działek

Ogłoszenie na dzierżawę działek do czasowego użytkowania rolniczego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łubnice podaje do publicznej wiadomości w oparciu o art.38 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr. 261, poz.2603) oraz wcześniejsze swoje zarządzenia Nr. 5/2005 z dnia 07.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości działek stanowiących własność Gminy Łubnice przeznaczonych do dizerżwy na okres do lat 3 oraz zarządzenia Nr. 6/2005 z dnia 07.03.2005r. w sprawie ustalenia terminu, wadium, wysokości I postępowania i przyjęcia regulaminu przetargu na dzierżawę działek Nr 2505, 2509, 2512, 2513, 516(część), 516(część), 1782(część), 1633/1, 1633/2 położonych w miejscowości Wójcin, Łubnice, Ludwinów i Dzietrzkowice, że w dniu 04 maja 2005 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 4 odbędzie się przetarg otwarty na dzierżawę działek do czasowego użytkowania rolniczego:
Położone w miejscowości Wójcin:
     - działka Nr 2505 o pow. 0,05 ha, KW 24616, ul. Zawadzkiego (działki budowlane)
     - działka Nr 2509 o pow. 0,07 ha, KW 24620, ul. Zawadzkiego
     - działka Nr 2512 o pow. 0,07 ha, KW 33459, ul. Orzeszkowej
     - działka Nr 2513 o pow. 0,066 ha, KW 24623, ul. Młyńska

Położone w miejscowości Łubnice:
     - działka Nr 516 (część) o pow. 0,26 ha, KW 40812, ul. Leśna (za boiskiem sportowym)
     - działka Nr 516 (część) o pow. 0,36 ha, KW 40812, ul. Leśna

Położone w miejscowości Ludwinów:
     - działka Nr 1782 (część) o pow. 0,33 ha, KW 40828 (za klubem)

Położone w miejscowości Dzietrzkowice:
    - działka Nr 1633/1 o pow. 1,2293 ha, KW 44294 (łąki w dorzeczu rzeki Prosny)
    - działka Nr 1633/2 o pow. 0,0628 ha, KW 44294

Termin zagospodarowania działki bezpośrednio po przetargu.
Cena wywoławcza dzierżawy działki wynosi 2,00 za 1 ar (rocznie)

I postępowanie ustala się na kwotę 1 zł.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych występujące w przetargu winny legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Jeżeli osoba fizyczna reprezentowana będzie przez pełnomocnika winien on również przedłożyć Komisji Przetargowej pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem.
Osoby fizyczne lub prawne, które będą chciały uczestniczyć w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości:
                 - działak Nr 2505                5 zł
                 - działka Nr 2509                7 zł
                 - działka Nr 2512                7 zł
                 - działka Nr 2513                7 zł
                 - działka Nr 516 (część)     26 zł
                 - działka Nr 516 (część)     36 zł
                 - działka Nr 1782 (część)   33 zł
                 - działka Nr 1633/1            48 zł
                 - działka Nr 1633/2            6 zł 

na konto Urzędu Gminy Spółdzielczy Bank Ludowy Oddział Łubnice Nr. 43841300000800040420000003 do godz. 8.45 najpóźniej w dniu przetargu.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin przetargu zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy.
Umowa dzierżawy działki zostanie zawarta z osobą, która uzyskała przybycie w terminie 2 tygodni od daty przeprowadzenia przetargu.
W przypadku gdyby osoba, która uzyskała przybycie uchyliła się od zawarcia umowy w tym terminie traci wszelkie uprawnienia wynikające z przetargu.
Informuje się również, że czynsz dzierżawy wynegocjowanej w przetargu aktualizowany będzie corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy. Aktualizacja czynszu następować będzie do końca każdego pierwszego miesiąca roku kalendarzowego obowiązywania umowy z mocą do 01 lutego danego roku kalendarzowego.

Powyższe ogłoszenie podano do publicznej wiadomości
oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń n aokres 30 dni

Łubnice dnia 31.03.2005