główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinów i Rzepisko na działkach Nr ewid. 293, 2278, 262, 384 położonych w obrębie miejscowości Ludwinów, gminie Łub

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 05.09.2005r. została wydana decyzja Nr 7331/12/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA GSM, w skład której wchodzi: budowa masztu o wysokości 59,0 m n.p.t. w celu zamontowania anten nadawczo-odbiorczych operatora telefonii komórkowej sieci PTC ERA GSM, posadowienie dwóch kontenerów technicznych na działce o Nr ewid. 1224 położonej w miejscowości Wójcin, 98-432 Łubnice oraz wykonanie przyłącza energetycznego na działkach o Nr ewid. 1153/1, 1152, 1225 i 1224 położonych w miejscowości Wójcin, gminie Łubnice

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łubnice

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 maja 2005 r. Pana Łukasza Gerke, działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA GSM, w skład której wchodzi: budowa masztu o wysokości 59,0 m n.p.t. w celu zamontowania anten nadawczo-odbiorczych operatora telefonii komórkowej sieci PTC ERA GSM, posadowienie dwóch kontenerów technicznych na działce o Nr ewid. 1224 położonej w obrębie miejscowości Wójcin gminie Łubnice, oraz wykonanie przyłącza energetycznego na działkach o Nr ewid. 1153/1, 1152, 1225 i 1224 położonych w obrębie miejscowości Wójcin, gminie Łubnice.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, pokój nr 10. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice

artykuł nr 4

Wójt Gminy ŁubniceINFORMACJA

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA GSM, w skład której wchodzi: budowa masztu o wysokości 59,0 m n.p.t. w celu zamontowania anten nadawczo-odbiorczych operatora telefonii komórkowej sieci PTC ERA GSM, posadowienie dwóch kontenerów technicznych na działce o Nr ewid. 1224 położonej w obrębie miejscowości Wójcin gminie Łubnice, oraz wykonanie przyłącza energetycznego na działkach o Nr ewid. 1153/1, 1152, 1225 i 1224 położonych w obrębie miejscowości Wójcin gminie Łubnice.

W terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem Inwestora, raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, ul. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice