w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Łubnice z wykonania budżetu gminy za rok 2005. ( z dnia 28 kwietnia )

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice za 2005r. ( z dnia 28 kwietnia )

Załączniki
uchwała   84.137 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2005 ( z dnia 28 kwietnia )

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnaia Problemów Alkoholowych w gminie Łubnice za rok 2005 ( z dnia 28 kwietnia )

Załączniki
uchwała   110.754 KB
Sprawozdanie   425.263 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach z wykonania planu finansowego Komunalnej Instytucji Kultury za 2005r. ( z dnia 28 kwietnia )

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łubnicach ( z dnia 28 kwietnia )

Załączniki
uchwała   91.665 KB

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006r. ( z dnia 30 czerwca )

Załączniki
uchwała   231.476 KB
załącznik nr. 1   217.043 KB
załącznik nr. 2   56.480 KB
załącznik nr. 3   74.326 KB
załącznik nr. 4   222.098 KB
załącznik nr. 5   199.446 KB
załącznik nr. 6   104.820 KB
załącznik nr. 7   52.975 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( z dnia 30 czerwca )

Załączniki
uchwała   108.172 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinoów - IV etap" z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy wraz z 15 przempompowniami ścieków w miejścowości: Wójcin, Andrzejów, Ludwninów i Łubnice" ( z dnia 30 czerwca )

Załączniki
uchwała   137.190 KB

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach ( z dnia 30 czerwca )

Załączniki
uchwała   484.364 KB

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice ( z dnia 30 czerwca )