w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Łubnice z wykonania budżetu gminy za rok 2007 (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/81/08   105.117 KB
sprawozdanie   715.440 KB

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice za 2007r. (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/82/08   101.011 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2007 (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/83/2008   109.806 KB
sprawozdanie   354.997 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Łubnice za rok 2007 (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/84/2008   92.896 KB
sprawozdanie   520.280 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2007r. (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/85/08   127.755 KB
załączniki   566.580 KB

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/86/2008   290.602 KB
załączniki   660.022 KB

w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała Nr XVI/87/2008   125.300 KB

w sprawie nadania imienia oraz sztandaru Zespołowi Szkół w Łubnicach (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/88/08   136.627 KB
załączniki   199.301 KB

w sprawie nadania tytułu " ZASŁUŻONY DLA GMINY ŁUBNICE" (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki
uchwała nr XVI/89/08   125.307 KB

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 (z dnia 30 czerwca)

Załączniki
uchwała nr XVII/90/08   189.391 KB
zalaczniki   464.429 KB

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Łubnice (z dnia 30 czerwca)

Załączniki
uchwała nr XVII/91/08   122.686 KB
załączniki   502.337 KB

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice (z dnia 30 czerwca)

Załączniki
uchwała nr XVII/92/08   148.190 KB

w sprawie udziału Gminy Łubnice w projekcie "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" (z dnia 30 czerwca)

Załączniki
uchwała nr XVII/93/08   97.352 KB

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach (z dnia 31 marca)

Załączniki
uchwała nr XV/80/08   165.159 KB

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska dla Gminy Łubnice (z dnia 31 marca)

Załączniki
uchwała nr XV/79/08   102.265 KB
sprawozdanie   1.094 MB

w sprawie uhcwalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiwarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość nauczycelskiego dodatku mieszkaniowego, jego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania a także w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród" (z dnia 31 marca)

Załączniki
uchwała nr XV/78/08   278.513 KB
regulamin   1.093 MB

w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego (z dnia 31 marca)

Załączniki
uchwała nr XV/77/2008   125.974 KB

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 (z dnia 31 marca)

Załączniki
uchwała nr XV/76/2008   292.146 KB
załączniki 1-7   1.094 MB

w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu (z dnia 25 lutego)

Załączniki
uchwała XIV/69/08   117.317 KB

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nr.../08 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia ...... 2008r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie (z dnia 25 lutego)

Załączniki
uchwała nr XIV/70/08   105.602 KB

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy w Łubnicach za używanie do celów służbowych pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy (z dnia 25 lutego)

Załączniki
uchwała nr XIV/72/08   282.469 KB

w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (z dnia 25 lutego)

Załączniki
uchwała XIV/73/08   263.805 KB

w sprawie zezwolenia na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Łubnice przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 50 (z dnia 25 lutego)

Załączniki
uchwała nr XIV/75/08   175.581 KB

w sprawie udziału Gminy Łubnice w projekcie " Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego" ( Wrota Regionu Łódzkiego ). - z dnia 30 czerwca -

Załączniki
uchwała nr XVII/93/08   165.521 KB

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice ( z dnia 30 czerwca )

Załączniki
uchwała Nr XVII/92/08   248.596 KB

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Łubnice ( z dnia 30 czerwca )

Załączniki
uchwała Nr XVII/91/08   1.029 MB

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 ( z dnia 30 czerwca )

Załączniki
uchwała Nr XVII/90/2008   1.211 MB