w sprawie ustalenia limitów i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych dla Wójta Gminy Łubnice (29 grudnia 2010 r.)

Załączniki
III 9 2010   72.243 KB

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice (29 grudnia 2010 r.)

Załączniki
III 9 2010   58.936 KB

w sprawie diety dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Łubnice przysługujące sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy (29 grudnia 2010 r.)

w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy radnych Rady Gminy (29 grudnia 2010 r.)

Załączniki
III 6 2010   58.964 KB

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej (1 grudnia 2010 r.)

Załączniki
I 5 2010   42.461 KB

w sprawie powołania Komisji Gospodarki,Budżetu i Finansów (1 grudnia 2010 r.)

Załączniki
I 4 2010   32.617 KB

w sprawie powołania składu osobowego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1 grudnia 2010 r.)

Załączniki
I 3 2010   31.665 KB

w sprawie stwierdzenia wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Łubnicach (1 grudnia 2010 r.)

Załączniki
I 2 2010   32.001 KB

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Łubnicach (1 grudnia 2010 r.)

Załączniki
I 1 2010   30.781 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2010

Załączniki
XLI 204 2010   249.140 KB

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Załączniki
XLI 203 2010   307.414 KB

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki
XLI 202 2010   106.309 KB

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice

Załączniki
XLI 201 2010   68.390 KB

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2011

Załączniki
XL 200 2010   60.477 KB

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki
XL 199 2010   125.520 KB

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice"

Załączniki
XL 198 2010   119.623 KB

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Załączniki
XL 197 2010   207.922 KB

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXXVII/184/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki
XL 196 2010   56.635 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2010

Załączniki
XL 195 2010   3.425 MB