w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 332/2 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice

Załączniki
uchwała XIV 65 2011   48.488 KB

w sprawie planu pracy stałaych komisji Rady Gminy w Łubnicach na 2012 r.

Załączniki
uchwała XIV 64 2011   245.629 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uzależnień na rok 2012

Załączniki
uchwała XIV 63 2011   419.093 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2011 r.

Załączniki
uchwała XIV 62 2011   1.852 MB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki
uchwała XIV 61 2011   59.448 KB

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2012

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020

Załączniki
uchwała X 59 2012   953.466 KB

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łubnicach (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XIII 58 2011   306.396 KB

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XIII 57 2011   276.089 KB

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
załącznik do uchwały   825.051 KB
uchwała XIII 56 2011   57.380 KB

w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XIII 55 2011   51.980 KB
załącznik do uchwały   228.685 KB

w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XIII 54 2011   76.693 KB
załącznik Nr 1   167.623 KB
załącznik Nr 2   140.502 KB
załącznik nr 3   199.395 KB
załącznik Nr 4   122.203 KB

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XIII 53 2011   116.495 KB
załącznik do uchwały   197.630 KB

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XIII 52 2011   107.559 KB

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice (25 listopada 2011 r.)

Załączniki
XIII 51 2011   64.966 KB

w sprawie udostępnienia obiektu hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach mieszkańcom gminy Łubnice po zajęciach lekcyjnych (14 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XII 50 2011   65.863 KB

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łubnice (14 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XII 49 2011   128.961 KB

w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/44/2011 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (14 listopada 2011 r.)

Załączniki
uchwała XII 48 2011   52.203 KB

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (11 październik 2011 r. )

Załączniki
uchwała XI 47 2011   96.204 KB

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzietrzkowice na lata 2011 - 2018 (11 października 2011 r.)

Załączniki
uchwała XI 46 2011   48.604 KB
załącznik do uchwały   2.173 MB

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łubnice (11 październik 2011 r.)

Załączniki
uchwała XI 45 2011   174.359 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (11październik 2011 r.)

Załączniki
uchwała XI 44 2011   35.160 KB

w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2011 (11 października 2011 r.)

Załączniki
uchwała XI 43 2011   965.591 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2011 - 2018 (11 października 2011 r.)

Załączniki
uchwała XI 42 2011   1.187 MB