w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki (23 marca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVI 77 2012   49.633 KB

w sprawie przyjęcia "programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice" (23 marca 2012 r. )

Załączniki
uchwała XVI 76 2012   178.124 KB

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze zespołu szkół, szkoły podstawowej lub przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

Załączniki
uchwała XVI 75 2012   64.912 KB

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania (23 marca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVI 74 2012   378.797 KB

w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (23 marca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVI 73 2012   461.763 KB

w sprawie opłaty targowej (23 marca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVI 72 2012   94.193 KB

w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1316 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice

Załączniki
uchwała XVI 71 2012   50.111 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Załączniki
uchwała XV 70 2012   284.637 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Załączniki
uchwała XV 69 2012   395.087 KB

w sprawie opłaty targowej

Załączniki
uchwała XV 68 2012   59.866 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2012

Załączniki
uchwała XV 67 2012   931.068 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020

Załączniki
uchwała XV 66 2012   1.153 MB