w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łubnicach na 2013 r. (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 122 2012   251.615 KB

w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice" (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 121 2012   187.642 KB

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 120 2012   124.171 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 119 2012   274.224 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2013 (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 118 2012   390.464 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach" (27 grudnia 2012 r. )

Załączniki
uchwała XXIII 117 2012   67.809 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 116 2012   69.711 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 115 2012   60.332 KB

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na rok 2013 (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 114 2012   2.299 MB

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 113 2012   1.119 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020 (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXIII 112 2012   1.856 MB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2012 (27 grudnia 2012)

Załączniki
uchwała XXIII 111 2012   1.090 MB

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Łubnice (27 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXII 110 2012   157.756 KB

w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubnice przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (27 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXII 109 2012   132.306 KB

w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013"

Załączniki
uchwała XXI 108 2012   896.871 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2012 (9 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXI 107 2012   864.039 KB

w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (9 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXI 106 2012   273.509 KB

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (9 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXI 105 2012   319.765 KB

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (9 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXI 104 2012   117.429 KB

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice (9 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXI 103 2012   70.822 KB

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/99/2012 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji wyrobów azbestowych zawierających azbest na terenie Gminy Łubnice" oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (9 listopada 2012 r.)

Załączniki
uchwała XXI 102 2012   73.136 KB

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubnice (10 październik 2012 r.)

Załączniki
uchwała XX 101 2012   58.256 KB

w sprawie sporu sądowo - administracyjnego dotyczącego unieważnienia uchwały Nr XII/86/99 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągów komunalnych na ternie Gminy Łubnice oraz trybu zawierania umów cywilnoprawnych określających warunki przyłączenia (10październik 2012 r.)

Załączniki
uchwała XX 100 2012   69.626 KB

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubnice" oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (10 październik 2012 r.)

Załączniki
uchwała XX 99 2012   622.804 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (10 październik 2012 r.)

Załączniki
uchwała XX 98 2012   61.985 KB

w sprawie podziału Gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (10 październik 2012 r.)

Załączniki
uchwała XX 97 2012   157.922 KB