w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej pobierania (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 155 2013   65.011 KB

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/128/2013 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 154 2013   198.418 KB

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 153 2013   1.338 MB

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/132/2013 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 152 2013   51.838 KB

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody gminy (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 151 2013   62.575 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2013 (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 150 2013   1.036 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 149 2013   1.132 MB

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012 (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 148 2013   50.650 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 147 2013   38.578 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Łubnice za rok 2012 (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 146 2013   224.316 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2012 (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 145 2013   263.837 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Łubnicach za 2012 rok (27 czerwca 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXX 144 2013   795.159 KB

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubnice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (14 maja 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXIX 143 2013   171.974 KB

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (14 maja 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXIX 142 2013   1.137 MB

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łubnice na lata 2007 - 2013 (14 maja 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXIX 141 2013   3.434 MB

w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów (14 maja 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXIX 140 2013   172.092 KB

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (15 kwietnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVIII 139 2013   53.971 KB

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (15 kwietnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVIII 138 2013   1.195 MB

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (15 kwietnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXVIII 137 2013   430.036 KB