Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice)

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 89 § 1 w związku art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, w sali posiedzeń przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie urządzeń inf...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21 października...

w sprawie wydania decyzji nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 2.09.2014 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice

w sprawie wydania decyzji nr 2/2014 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łubnciach ul. Ogrodowa na części działek

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łubnicach ul. Ogrodowa na części działek nr ewid. 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, 165, 166, 167, 169, 297, 298, 299, 300, 301, 314, 315 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 11 czerwca 2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wyglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 6 maja 2014 r.

Zmiana sposbu użytkowania częsci budynku szkoły na działce nr ewid. 215/2 (obręb 3 Dzietrzkowice) położonej w Dzietrzkowicach

Obwieszczenie 2 Wójta Gminy Łubnice

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego