w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 62 2015   241.784 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 61 2015   224.286 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 60 2015   40.642 KB

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na rok 2016 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 59 2015   1.491 MB

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2016 - 2028 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 58 2015   1.349 MB
załącznik   931.688 KB

w sprawie uchylenia regulaminu przyznawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 57 2015   30.739 KB

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 56 2015   428.728 KB
załącznik Word   99.500 KB
załącznik Word   129.500 KB

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 55 2015   268.501 KB
załącznik Word   85.000 KB
załącznik Word   74.500 KB

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 54 2015   370.642 KB
załącznik Word   88.500 KB
załacznik Word   171.000 KB

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach lokalu użytkowego dla potrzeb Gminnego Punktu Doradztwa Rolniczego w Łubnicach w drodze bezprzetargowej (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 53 2015   38.359 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki
uchwała XI 52 2015   537.054 KB

w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Załączniki
uchwała X 51 2015   813.290 KB

w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016 r. na pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego (18 listopada 2015 r.)

Załączniki
uchwała X 50 2015   46.082 KB

w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (18 listopada 2015 r.)

Załączniki
uchwała X 49 2015   259.255 KB

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa (18 listopada 2015 r.)

Załączniki
uchwała X 48 2015   75.716 KB

w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (18 listopada 2015 r.)

Załączniki
uchwała X 47 2015   737.024 KB

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (18 listopada 2015 r.)

Załączniki
uchwała X 46 2015   252.215 KB

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (18 listopada 2015 r.)

Załączniki
uchwała X 45 2015   97.515 KB

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2016 (18 listopada 2015 r.)

Załączniki
uchwała X 44 2015   43.936 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (30 października 2015 r.)

Załączniki
uchwała IX 43 2015   683.673 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2025 (30 października 2015 r.)

Załączniki
uchwała IX 42 2015   1.021 MB
załącznik   991.769 KB

w sprawie skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach (30 października 2015 r.)

Załączniki
uchwała IX 41 2015   35.737 KB

w sprawie skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie (30 października 2015 r.)

Załączniki
uchwała IX 40 2015   36.154 KB