w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Załączniki
Projekt Uchwały   174.259 KB
Załącznik do Uchwały   151.362 KB
Uzasadnienie do Uchwały   133.547 KB

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Załączniki
Projekt Uchwały   239.250 KB

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki
Projekt Uchwały   153.659 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki
Projekt Uchwały   213.828 KB

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2027

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Łubnice

Załączniki
Projekt Uchwały   218.191 KB

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki
Projekt Uchwały   152.533 KB

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Andrzejów

Załączniki
Projekt Uchwały   165.935 KB

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinów

Załączniki
Projekt Uchwały   174.627 KB

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Dzietrzkowice

Załączniki
Projekt Uchwały   175.862 KB

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wójcin

Załączniki
Projekt Uchwały   169.424 KB

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łubnice

Załączniki
Projekt Uchwały   175.434 KB

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzietrzkowice

Załączniki
Projekt Uchwały   176.855 KB

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2019

Załączniki
Projekt Uchwały   202.526 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki
Projekt Uchwały   213.970 KB

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Załączniki
Projekt Uchwały   289.896 KB

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Łubnice

Załączniki
Projekt Uchwały   235.196 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Załączniki
Projekt Uchwały   147.144 KB
Załącznik do projektu Uchwały - Program   1.504 MB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Załączniki
Projekt Uchwały   154.072 KB
Załącznik do projektu Uchwały - Program   773.243 KB

Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał