główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Załączniki:
Załącznik 456 KB
artykuł nr 2

Taksacja lasów

W dniach 2 marca 2020r. do 15 czerwca 2020r. na terenie Gminy Łubnice odbędzie się taksacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Ł...

artykuł nr 4

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że w dniu 24.10.2019 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.76.2019.PJe.5 z dnia 24 pażdziernika 2019 r. dot. postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin...

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,...