główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łubnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

artykuł nr 2

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2012 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach - Programu...

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach - Projektu uchwały...

Ogłoszenie o konsultacjach Projektu uchwały Rady Gminy w Łubnicach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

artykuł nr 5

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w gminie Łubnice w 2011 roku