główna zawartość
artykuł nr 1

UZ.271.3.2016 - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym, 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2017/2018, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
ogłoszenie 15 KB
artykuł nr 2

UZ.271.3.2016 - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2016/2017 oraz w roku szkolnym 2017/2018, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017.

artykuł nr 3

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łubnice, dnia 22 września 2016 roku

 

UZ.271.2. 2016

 

W dniu 06 września 2016 roku w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16 września 2016 roku, godz. 12:00 wpłynęło 6 ofert cenowych:

LP

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

netto

Cena oferty

brutto

1

ELBRUS Sp. z o.o.

Stróża 36

98-332 Rząśnia

103 860,00 zł

127 747,80 zł

2

P.U.H. „TRANSROL II”

Jarosław Stasiak

Wójcin,

ul. Wieluńska 17

98-432 Łubnice

124 489,53 zł

153 122,12 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Górny Śląsk” Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 24

44-190 Knurów

84 511,00 zł

103 948,53 zł

4

„Węglopasz” Sp. z o.o.

Ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

94 608,00 zł

116 367,84 zł

5

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „RYTA”

Ryszard Szokalski & Tadeusz Zawierta

Ul. Kolejowa 19

98-410 Czastary

99 052,33 zł

121 834,38 zł

6

KDM MUSIAŁEK Materiały Budowlane i opał Sp.j.

Ul. Zamojskiego 4

46-220 Byczyna

119 337,56

146 785,21

 

Skorygowano formularz ofertowy w ofercie nr 6: zsumowano kol. 7 – cena netto ogółem oraz dokonano korekty obliczeń w  kol. Nr 7 cena brutto ogółem.

Następnie oceniono oferty na podstawie kryterium najniższej ceny.

Stwierdzono, że najniższą cenę za realizację zamówienia zaoferował:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Górny Śląsk” Sp. z o.o., z/s 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 24.

Z w/w wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Henryk Ciosek

  Wójt Gminy Łubnice

artykuł nr 4

UZ.271.2.2016 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017 - zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Łubnice, dnia 6 września 2016 roku

UZ.271.2.2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Łubnice z/s 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn.  Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla grubego – kostki w ilości 25 t o wartości opałowej min. 30000kJ/kg (zawartość siarki max. 1,0%; zawartość popiołu max. 8%), węgla eko- groszku w ilości 139 t (w tym: 80 t luzem, 59 t workowanego) o wartości opałowej min. 26000kJ/kg (zawartość siarki max. 1,0%; zawartość popiołu max. 10%), i miału węglowego w ilości 70 t o wartości opałowej min. 23000kJ/kg (zawartość siarki max. 1,0%; zawartość popiołu max. 20%) dla:

Lp.

Miejsce składowania

Węgiel kostka [ton]

Eko-groszek

[ton]

Miał

[ton]

luzem

workowany

1

Urząd Gminy w Łubnicach

-

45

-

-

2

Zespół Szkół w Wójcinie

15

-

-

45

3

Zespół Szkół w Dzietrzkowicach

-

25

-

-

4

Hala sportowa w Dzietrzkowicach

-

-

25

-

5

Przedszkole w Dzietrzkowicach  

5

-

-

25

6

Świetlica w Wójcinie

-

10

-

-

7

Świetlica w Kol. Dzietrzkowice

-

-

20

-

8

Świetlica w Ludwinowie

4

-

-

-

9

OSP Ludwinów

1

-

14

-

 

RAZEM

25

80

59

70

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. Wymienione ilości opału zostały ustalone w sposób szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości opału nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji zapotrzebowania mniejszego, niż wstępnie oszacowane.  Szczegółowe terminy dostaw określi odbiorca. Dostawa będzie odbywać się partiami w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego. Szacunkowe maksymalne jednorazowe partie dostaw:  Urząd Gminy w Łubnicach: 5 t; Zespół Szkół w Wójcinie: 20 t; Zespół Szkół w Dzietrzkowicach: 5  - 6 t; Hala Sportowa w Dzietrzkowicach: 8 t; Przedszkole w Dzietrzkowicach: 5 – 6 t; Świetlica w Wójcinie: 5 t; Świetlica w Kolonii Dzietrzkowice: 2 t; Świetlica w Ludwinowie: 2 t; OSP Ludwinów: 2,5t. Zamawiane jednorazowe partie dostaw mogą być mniejsze niż wskazane wyżej maksymalne jednorazowe partie dostaw.

Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów
i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych.

Zgodnie z art. 31a ust 2, pkt. 3 Ustawy o podatku akcyzowym instytucje wskazane w opisie zamówienia podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego na wyroby węglowe.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 03 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

5. Wynagrodzenie wykonawcy:

5.1.   Ceny jednostkowe opału określone w §4, ust. 1. będą stałe w okresie obowiązywania umowy.

5.2.. Wartość przedmiotu zamówienia określona w ust. 2 niniejszego paragrafu może w trakcie obowiązywania umowy ulec zmianie z powodu zmiany planowanego pierwotnie zakresu rzeczowego. Ilość zamawianego opału zależna będzie od warunków pogodowych itp. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.

5.3.   Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia.

5.4.   Wykonawca otrzyma zapłatę za każdą partię dostarczonego opału przyjętą przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.

5.5.   W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę opał nie będzie posiadał wartości kalorycznej i innych parametrów określonych w umowie i ofercie Zamawiający odmówi dokonania zapłaty.

5.6.   Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazanym na fakturze.

5.7.   Wykonawca będzie wystawiał faktury na:

- Gmina Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, NIP: 997-01-32-801, REGON 250855506

- Zespół Szkół w Wójcinie, ul. Wieluńska 9, Wójcin, 98-432 Łubnice, NIP: 997-01-51-483, REGON: 001173599;

- Zespół Szkół w Dzietrzkowicach, ul. Szkolna 1, Dzietrzkowice, 98-432 Łubnice, NIP: 997-01-51-508, REGON: 001173582.

5.8.   Przez termin zapłaty rozumie się dzień, w którym Zamawiający obciąży własne konto, kwotą wynagrodzenia należną Wykonawcy

6. Termin składania ofert:

6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru, należy przesłać lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2016 roku do godziny 12:00 na adres: Urząd Gminy w Łubnicach, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102.

6.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy oznaczyć nazwą wykonawcy i opisać następująco:

Urząd Gminy w Łubnicach

ul. Gen. Sikorskiego nr 102

98 – 432 Łubnice

 

„Oferta” - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017

Nie otwierać przed dniem: 16 września 2016 roku, godz. 12.15

 

7. Zamawiający odrzuca ofertę w szczególności:

- gdy treść złożonej oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i warunkom realizacji zamówienia opisanym w niniejszym zaproszeniu,

- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- stwierdzenia braku podpisu osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na formularzu ofertowym,

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

9. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 ze zm.).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

11. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:

Joanna Świątczak – Tel. 627847028

 

 

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

 

Załączniki:
Wzór umowy 344 KB
Formularz ofertowy 30 KB
artykuł nr 5

UZ.271.1.2016 Unieszkodliwienie azbestu w gminie Łubnice - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łubnice, dnia 28 lipca 2016 roku

 

UZ.271.1.3. 2016

 

W dniu 15 lipca 2016 roku w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Unieszkodliwienie azbestu w gminie Łubnice w 2016 roku. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25 lipca 2016 roku, godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty cenowe:

LP

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Cena jednostkowa brutto (demontaż)

[zł/Mg]

Cena jednostkowa brutto

(odbiór i utylizacja)

[zł/Mg]

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-tel

Tomasz Wieczorek

Ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała

22384,68

680,40

540,00

2

RENOVO s.c.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

Ul. Studzińskiego 48 m 8

91-498 Łódź

16648,54

537,84

322,92

3

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

18131,56

518,40

518,40

Skorygowano ceny całkowite oferty brutto w ofertach nr 2 i 3, w związku z omyłką pisarską zamawiającego polegającą na wpisaniu błędnej szacunkowej ilości wyrobów zawierających azbest w formularzu ofertowym, wierszu 2 tabeli – zestawienia do wyliczenia ceny oferty.

Następnie oceniono i sklasyfikowano oferty na podstawie kryterium najniższej ceny.

Stwierdzono, że najniższą cenę za realizację zamówienia zaoferował:

RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z/s ul. Studzińskiego 48 m 8, 91-498 Łódź. Cena oferty brutto: 16648,54 zł.

Z w/w wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zadania.

 

Henryk Ciosek

  Wójt Gminy Łubnice