główna zawartość
artykuł nr 1

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji

W przypadku informacji, które nie zostały opublikowane w BIP ich udostępnienie następuje na wniosek złożony bezpośrednio w siedzibie Urzędu lub przesłany pocztą tradycyjną do Urzędu lub poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail uglubnice@uglubnice.com.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego - podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (wzór wniosku) następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Lp.
Data wpływu wniosku
Przedmiot wniosku
Data załatwienia wniosku
 
17
01-07-2020
Wniosek o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy od 2018 do 2020 dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych/UserFiles/File/w17%281%29.pdf
  
16
26-06-2020
Dane dot wojtów, składów rad gminy, sekretarzy i skarbnika./UserFiles/File/wniosek%20o%20udost__pnienie%20informacji%20publicznej.txt
06-07-2020
/UserFiles/File/odp16.pdf
15
22-06-2020
wypełnienie formularza statystycznego
23-06-2020
wypełniono formularz
14
15-06-2020
Rozwój zrównoważonego rozwoju- elektromobilność ankieta/UserFiles/File/w14.pdf
28-06-2020
wniosek o udzielenie informacji przetworzonej /UserFiles/File/odp14-1.jpg
13
21-05-2020
Informacja o "rozwój technologii Internet Rzeczy"/UserFiles/File/13.pdf
21-05-2020
prośba o wskazanie, że informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego
12
21-05-2020
Zielony budżet obywatelski/UserFiles/File/12.pdf
01-06-2020
/UserFiles/File/odp12.pdf
11
21-05-2020
Dane dotyczące nakładów kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem kruszywa/UserFiles/File/11%281%29.pdf
01-06-2020
Brak ważnego interesu publicznego/UserFiles/File/odp11%281%29.pdf
10
07-05-2020
Udzielenie szczegółowych informacji o energii elektrycznej i punktach poboru energii./UserFiles/File/w10.pdf
08-05-2020
prośba o wskazanie, że informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego/UserFiles/File/1412_10.docx
9
17-03-2020
Udzielenie informacji o planach zakupu maszyn typu minikoparka, koparka, spychacz.
18-03-2020
prośba o wskazanie, że informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego
8
16-03-2020
Udostępnienie uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji z zakresu zadania dotyczącego sportu./UserFiles/File/w8.pdf
2020-03-17
/UserFiles/File/ODP8.pdf
7
2020-03-05
Liczba wydanych decyzji środowiskowych ws odnawialnych źródeł energii/UserFiles/File/__ubnice(1).pdf
2020-03-16
/UserFiles/File/1412_2020.docx
6.
16-02-2020
Ankieta z zakresu przygotowania i prowadzenia postępowań zamówień publicznych./UserFiles/File/20200302132206105.pdf
26-02-2020
/UserFiles/File/Odpowied___na_wniosek_o_udostepnienie_inform.publicznej.pdf
1.
09-01-2020
Bezpańskie psy/UserFiles/File/jpg2pdf.pdf
23-01-2020
/UserFiles/File/1odp.jpg
2.
20-01-2020
Czy została podjęta uchwała w sprawie petycji Renaty Sutor” Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski/UserFiles/File/2.jpg
27-01-2020
 
3
24-01-2020
Czy zostały zakupione iluminacje świąteczne przez Gminę/UserFiles/File/3.jpg
27-01-2020
/UserFiles/File/3odp.jpg
4
24-01-2020
Informacje na temat klubów sportowych i organizowanych konkursów przez Gminę wspierających  i upowszechniających kulturę fizyczną/UserFiles/File/4.jpg
29-01-2020
/UserFiles/File/4odp.jpg
5
03-02-2020
Informacja o tworzenie raportu o stanie gminy za rok 2019/UserFiles/File/5.jpg
07-02-2020
/UserFiles/File/5odp.jpg

 

Załączniki:
wzór wniosku127 KB