główna zawartość
artykuł nr 1

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji

W przypadku informacji, które nie zostały opublikowane w BIP ich udostępnienie następuje na wniosek złożony bezpośrednio w siedzibie Urzędu lub przesłany pocztą tradycyjną do Urzędu lub poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail uglubnice@uglubnice.com.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego - podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (wzór wniosku) następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Lp.
Data wpływu wniosku
Przedmiot wniosku
Data załatwienia wniosku
 
     
1.
09-01-2020
Bezpańskie psy/UserFiles/File/jpg2pdf.pdf
23-01-2020
/UserFiles/File/1odp.jpg
2.
20-01-2020
Czy została podjęta uchwała w sprawie petycji Renaty Sutor” Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski/UserFiles/File/2.jpg
27-01-2020
 
3
24-01-2020
Czy zostały zakupione iluminacje świąteczne przez Gminę/UserFiles/File/3.jpg
27-01-2020
/UserFiles/File/3odp.jpg
4
24-01-2020
Informacje na temat klubów sportowych i organizowanych konkursów przez Gminę wspierających  i upowszechniających kulturę fizyczną/UserFiles/File/4.jpg
29-01-2020
/UserFiles/File/4odp.jpg
5
03-02-2020
Informacja o tworzenie raportu o stanie gminy za rok 2019/UserFiles/File/5.jpg
07-02-2020
/UserFiles/File/5odp.jpg

 

Załączniki:
wzór wniosku127 KB