Zarządzenie nr 59/2018

Zarządzenie nr 59/2018

Wójta Gminy Łubnice

z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy

Na postawie § 4 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łubnicach w związku z rozdziałem 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: Sekretarz Gminy:

1. Jerzy Dela- przewodniczący,

2. Izabela Klatka - członek

3. Anna Glapa-Sobała- członek.

§2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania protokołu z przeprowadzonego postępowania i przedstawieniu Wójtowi Gminy kandydata na wskazane stanowiska urzędnicze.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Zarządzenie nr 59/2018   45.367 KB