główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21.10.2019 r. znak: 6220.1.40.2019

Łubnice, dnia 21.10.2019 r.

Znak: 6220.1.40.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w dniu 09.10.2019 r. wydał postanowienie znak: PO.RZŚ.436.48.2019.AO,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie w dniu 02.10.2019 r. wydał opinię znak: PPIS.ZNS-470/2-2/19.

 

Uzasadnienie

  Organami biorącymi udział w uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Do Urzędu Gminy w Łubnicach w dniu 04.10.2019 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie znak: PPIS.ZNS-470/2-2/19 z dnia 02 października 2019 r. oraz Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RZŚ.436.48.2019.AO z dnia 09.10.2019 r. (które wpłynęło do Urzędu Gminy w Łubnicach w dniu 14.10.2019 r.).

W związku z powyższym Wójt Gminy Łubnice informuje o możliwości zapoznania się z ww. dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

Data publicznego obwieszczenia: 21.10.2019 r.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uznaje się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki:
Obwieszczenie303 KB