główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

Art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

W dniu 18 listopada 2015 roku Rada Gminy w Łubnicach podjęła uchwałę nr X/51/2015  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.  Zadania priorytetowe określone w programie obejmowały następujące zakresy:

1)   Ochrona zdrowia – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
 i narkomanii;

2)   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
i krajoznawstwa, a także wypoczynku dzieci i młodzieży;

3)   Działania w zakresie kultury i edukacji;

4)   Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

5)   Działania z zakresu pomocy społecznej

W 2016 roku przeprowadzono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2016 roku – zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego. Do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło 5 ofert, zawarto pięć umów na łączną kwotę: 60 000,00 zł.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

nr oferty

NAZWA STOWARZYSZENIA

PUNKTACJA
OFERTY (min. 25 pkt, a max. 60 pkt.)

KWOTA DOTACJI

1

LKS "ZRYW" WÓJCIN

34 pkt

15 000,00 zł.

2

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ
w Wójcinie „Wójcin nad Prosną”

41 pkt

7 000,00 zł.

3

LOK „SNAJPER” WÓJCIN

37  pkt

7 000,00 zł.

4

LKS "START" ŁUBNICE

39 pkt

25 000,00 zł.

5

LKS "SOKÓŁ"
DZIETRZKOWICE

29 pkt

6 000,00 zł.

RAZEM

 

 

60 000,00 zł.

 

Ogółem  z wyżej wymienionej dotacji wykorzystano: 59 848,65 zł

Przyznano dotację na Realizacja zadań na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej:

Lp.

Nazwa wnioskującej organizacji

Nazwa zadania

Wartość zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

„Między Prosną a Wartą”- Lokalna Grupa Działania

Lato na  marszową nutę 2016

21 300,00

6 300,00

OGÓŁEM:

21 300,00

6 300,00

 

Ogółem z wyżej wymienionej dotacji wykorzystano kwotę: 6 300,00 zł

 Gmina Łubnice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizuje zadania własne z obszaru ochrony zdrowia  w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- na ten cel zaplanowana w 2016r. kwotę: 52 685,00 zł. z czego wykorzystano: 20 268,03 -kwotę tę przeznaczono na rozwiązywanie problemów alkoholowych, w tym:  

a) koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,

b)   koszty akcji, imprez, konkursów mających na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży, dorosłych m.in.: 6 spektakli z elementami profilaktyki uzależnień,3 konkursy: plastyczny
oraz z nagraniem scenek („Żyj zdrowo bez nałogów”, „Żyj zdrowo bez alkoholu i narkotyków”, „Uzależnienia-ryzykowna droga”).

Natomiast kwotę: 2 500,00 zł. przeznaczono- na działania związane ze zwalczaniem problemu narkomanii. 

Gmina Łubnice udzieliła również wsparcia finansowego na  działania
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Łubnice. W budżecie gminy Łubnice w roku 2016 na ten cel zaplanowano: 163 600,00 zł. , wykorzystano:  143 762,61 zł.

Zadanie z zakresu kultury, sztuki i ochrony zabytków zostało zrealizowanie w formie finansowania działalności samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach, w ramach której funkcjonują również 2 orkiestry dęte i ognisko muzyczne. Gminna Biblioteka wspiera również działalność Centrów Kultury wsi: Kolonia Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin, chórów parafialnych oraz organizację imprez okolicznościowych na terenie gminy, takich jak np.: festyn „Lato na marszową nutę”  w Dzietrzkowicach, organizacja Jubileuszu 100-lecia Orkiestry Dętej OSP Łubnice itp.  Wysokość dotacji podmiotowej: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach w 2016 r. wynosiła: 522 000,00 zł.

Gmina udzielała również wsparcia formalnego, merytorycznego
 i organizacyjnego organizacjom pozarządowym. Organizowano spotkania informacyjne związane z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie w 2016 roku dla Ludowych Klubów Sportowych oraz Stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich.

Niematerialna pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmowała: obsługę zebrań sprawozdawczych, wprowadzanie informacji z zebrań do systemu „RAPORT OSP”, pomoc w rozliczaniu zeznań podatkowych  CIT 8, CIT 8/0 oraz pomoc w wypełnianiu formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego.

We wszystkich wymienionych wyżej priorytetowych obszarach mówić można o współpracy polegającej na wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych – zwłaszcza poprzez organizowanie przez samorząd gminny szkoleń, konferencji, doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentów: wniosków konkursowych, sprawozdań, rozliczeń oraz konsultacje telefoniczne.

Gmina nieodpłatnie udostępnia organizacjom pozarządowym lokale
i boiska sportowe na działalność statutową organizacji, a także udziela organizacjom informacji o innych źródłach dofinansowania niż dotacje
z budżetu Gminy, a w razie potrzeby zapewnia pomoc w ich uzyskaniu.

W dniu 8 listopada  2016 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Łubnice, które dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy w Łubnicach w sprawie Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. W/w uchwała  nr XIX/104/2016  została przyjęta przez Radę Gminy w Łubnicach dnia 16 listopada 2016 r.

    Współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 należy ocenić pozytywnie. Owocowała ona obopólną wymianą doświadczeń, udoskonalaniem procedur konkursowych, a także sformalizowaniem działalności organizacji działających w sposób nieformalny. Wspólne działania pobudziły aktywność mieszkańców i usprawniły dialog organizacji pozarządowych z samorządem gminnym.

 

 

Łubnice, dnia 11 maja 2017 roku

 

Załączniki:
Sprawozdanie PodpisaneMB