główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000,00 PLN - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Łubnice, dnia 04 listopada 2009 roku

ZP – 341/10- 6/2009

 

 

  Uczestnicy postępowania przetargowego

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usługi bankowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000,00 PLN”

 

W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pn. „Wykonanie usługi bankowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000,00 PLN” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr ogłoszenia  380456-2009 udzielam następujących wyjaśnień:

 

 

  1. W związku z ogłoszeniem procedury przetargowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

a)   zaświadczenie REGON

b)   dokumentu o wyborze organu wykonawczego JST

c)   uchwałę o powołaniu skarbnika

d)   sprawozdań z wykonania budżetów za 2007r, 2008 r, za 1 półrocze 2009 r:

- sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie (Rb-NDS)

- sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) za ostatni kwartał roku bieżącego, za który zostało sporządzone

e) informacje dodatkowe wg załączników do naszego pisma nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4

f) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- o możliwości spłaty kredytu

- o wykonaniu budżetów za 2007 r, 2008 r i za I półrocze roku bieżącego

Odpowiedź: Pkt. a, b, c, d, f - dokumenty proszę pobrać ze strony internetowej zamawiającego www.uglubnice.com.pl  zakładka Przetargi.

Zamawiający opublikował dokumenty w formie zestawień wygenerowane z programu komputerowego na podstawie danych ze sprawozdań wymienionych w pkt. d.

Pkt e: Potencjalni wykonawcy winni złożyć ofertę zgodną z załączoną do ogłoszenia o zamówieniu Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w żadnym z ogłoszonych dokumentów przetargowych nie zobowiązywał się do dostarczenia, a tym bardziej do wypełnienia dokumentów przesyłanych na jego adres przez potencjalnych Wykonawców. Zdolność kredytową Zamawiającego można ocenić na podstawie dokumentów przedstawionych na w/w stronie internetowej.

 

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie bankowi, który wygra postępowanie, innych dokumentów – zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulacjach danego banku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 

  1. Biorąc pod uwagę wymogi wynikające z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), które wskazują, iż bank może przyznać kredyt kredytobiorcy, który posiada zdolność kredytową, w celu dokonania takiej oceny, zwracamy się w uprzejmą prośbą o przesłanie:

- uchwały budżetowej na rok 2009 (bez załączników) wraz z opini Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- ostatniej uchwały zmieniającej budżet na rok 2009,

- prognozy przepływów budżetowych z informacją o dochodach w latach 2009 – 2012 w podziale na dochody własne, subwencje oraz dotacje,

- sprawozdań Rb-NDS i Rb-Z na koniec roku 2007 i 2008 oraz 30.09.2009 roku.

Odpowiedź: Odpowiedź zgodna z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1. Zamawiający posiada prognozę przepływów budżetowych na lata 2008-2011. Prognoza na lata 2009 – 2012 obecnie jest w przygotowaniu, zostanie dostarczona przy podpisaniu umowy z bankiem, który wygra postępowanie. 

  1. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania następujących klauzul w umowie kredytowej:

1)   w §10 ust 7: „zapewnienia, że wierzytelności banku w stosunku do Kredytobiorcy będą miały co najmniej równe pierwszeństwo w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

2)   w §10 ust. 8: „do tego, że za wyjątkiem Dozwolonego Obciążenia, Kredytobiorca nie ustanowi żadnego Obciążenia ani swoim działaniem lub zaniechaniem nie doprowadzi do powstania takiego Obciążenia dotyczącego majątku Kredytobiorcy, gdzie:

Dozwolone Obciążenie oznacza:

a)   obciążenie majątku Kredytobiorcy, na które Bank wyraził zgodę w Umowie; lub

b)   obciążenie majątku Kredytobiorcy, na które Bank wyraził pisemną zogdę po zawarciu Umowy;

Obciążenie oznacza hipotekę, zastaw, w tym zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, oraz każde inne obciążenie o podobnym charakterze i celu lub inne ograniczenie w wykonywaniu praw powstałe z mocy prawa, na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej lub orzeczenia jakiegokolwiek właściwego organu;

3)   w §9 ust. 1, 1): „oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca nie wykonał lub w ocenie Banku nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem lub inną Instytucją Finansową”

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie w oderwaniu od całości projektu umowy nie jest możliwa. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie w przyszłej umowie klauzul ograniczających możliwość zabezpieczeń na majątku Zamawiającego ewentualnych innych zobowiązań finansowych, które mogą powstać w przyszłości.

 

  1. Zwracamy się z uprzejmą prośba o udostępnienie następujących dokumentów:

1)   Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za 2008 r oraz za III kw. 2009 r

2)   Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za 2008 r oraz za III kw. 2009 r.

3)   Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za 2008 r oraz za III kw. 2009 r

4)   Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2008 r oraz za III kw. 2009 r

5)   Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym za 2008 r oraz za III kw. 2009 r

6)   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2008 r

7)   Uchwała Rady Gminy Łubnice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r wraz załącznikami do uchwały oraz uchwały zmieniające uchwałę budżetową wraz z załącznikami (jeżeli były uchwalane zmiany)

8)   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie deficytu budżetowego i prognozy długu Gminy Łubnice na 2009 r

9)   Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy na 2009 r.

10)  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Łubnice

11)  Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia niniejszego kredytu

12)  Wypełniony załącznik do naszego pisma

Odpowiedź: Odpowiedź zgodna z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 4. Uchwała RIO w sprawie deficytu budżetowego i prognozy długu Gminy Łubnice na 2009 r oraz Uchwała Rady Gminy Łubnice w sprawie zaciągnięcia niniejszego kredytu stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostały opublikowane wraz z SIWZ.  Gmina Łubnice złożyła wniosek do RIO o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu. Opinia RIO zostanie przedstawiona przy podpisaniu umowy.

 

 

  Henryk Ciosek

  Wójt Gminy Łubnice