główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 255186-2012 z dnia 2012-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łubnice
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 40 000 l, w tym: a) W ilości 28 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w następujących terminach: - 01 października 2012...
Termin składania ofert: 2012-07-26


Łubnice: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 312520 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255186 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 40 000 l, w tym: a) W ilości 28 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w następujących terminach: - 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 14 000 l - do 30 września 2013 roku - 14 000 l b) W ilości 12 000 litrów dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w następujących terminach: - 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 6 000 l - do 30 września 2013 roku - 6 000 l 2. Olej opałowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami: a) Gęstość w temperaturze 15oC, nie większa niż 0,860 g/ml b) Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC c) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC, nie większa niż 6,00 mm2/s d) Skład frakcyjny: - do 250 oC destyluje nie więcej niż 65 % (V/V) - do 350 oC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V) e) Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m) f) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 % (m/m) g) Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % (m/m) h) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg i) Całkowita zawartość zanieczyszczeń, nie większa niż 24 mg/kg j) Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg h) Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 oC Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać wszystkie wymagania jakościowe, określono w obowiązujących przepisach. Dostawy w sezonie grzewczym 2012/2013 (sukcesywnie wg potrzeb od dnia 01 października 2012 r. do 30 września 2013 r.) Czas realizacji zamówienia - do 24 godzin od chwili telefonicznego zamówienia Przy każdej dostawie wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju, wystawionego przez producenta. Brak świadectwa jakości może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Oferentów w złożonych ofertach. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. Wymieniona ilość oleju opałowego została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości oleju opałowego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji zapotrzebowania mniejszego, niż wstępnie oszacowane. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EKO-OIL, Kamasze 14, 98-270 Złoczew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 151200,00
  • Oferta z najniższą ceną: 151200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154400,00
  • Waluta: PLN.

 

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice