główna zawartość
artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice - Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.lubnice.akcessnet.net


Łubnice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice
Numer ogłoszenia: 205328 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice , ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglubnice.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Łubnice, w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, przyjętego uchwałą Nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, oraz uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r., poz. 2366 z późn. zm.), a także przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 poz. 2653). Wykonawca jest zobowiązany do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Łubnice, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z punktów usytuowanych na terenie poszczególnych miejscowości, tzw. gniazd i odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 8500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset 00/100 zł). 2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: - oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze. zm) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; - oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Forma wniesienia wadium 1. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu (wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert musi znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: - wskazanie Wykonawcy, - wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, - wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, - wskazanie sumy gwarancyjnej, - określenie terminu ważności gwarancji, - zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnej, bezwarunkowej i na pierwsze żądanie wypłaty pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu należy załączyć do oferty (zaleca się aby dokument NIE BYŁ TRWALE ZWIĄZANY Z OFERTĄ). Dokument ten musi być ważny w całym okresie związania ofertą - pierwszym dniem jego obowiązywania powinien być dzień otwarcia ofert.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 2) co najmniej jednym pojazdem do dobierania odpadów komunalnych, 3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 4) samochodem małogabarytowym do 3,5 tony, przystosowanym do odbioru i transportu zebranych odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe. W/w pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W/w pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 5) Bazą lub bazami magazynowo - transportowymi: - usytuowanymi w gminie Łubnice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Łubnice, - usytuowanymi na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny, - wyposażonymi w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - wyposażonymi w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - wyposażonymi w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód odpadowych i ścieków przemysłowych, - wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawdziwości złożonych oświadczeń Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 ust. 2 pkt. 3 lub 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 250.000,00 zł, oraz, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), jeżeli przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 6.2. SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ. Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunków, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia oraz zobowiązanie podmiotu do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia wraz z wykonawcą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Dowód wpłaty wadium lub oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian w treści zawartej umowy w przypadku: 1) Zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej wykonawcy i / lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 2) Powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących Siłą wyższą), grożących rażącą stratą, których nie dało się przewidzieć przy zawarciu umowy; 3) Konieczności zmiany terminu świadczenia usługi i/ lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy; 4) Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub innych opłat ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany - w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu; 5) Technologii wykonywania usług objętych zamówieniem, jeżeli wprowadzenie nowej technologii nie będzie powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie spowoduje pogorszenia dotychczasowych standardów wykonywania zamówienia, przy czym w/w zmiana może być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 6) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 7) W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice, 8) Zmiany przepisów prawa wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 9) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 3. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany terminów wykonania umowy (w tym ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, działania sił wyższych, okoliczności, których nie można było przewidzieć. Zmiana taka wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 4. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność lub zamknięcia drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą. W tym przypadku wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 5. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian częstotliwości odbioru odpadów komunalnych bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 7. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) Zmianie osób reprezentujących, 3) Ogłoszeniu upadłości, 4) Ogłoszeniu likwidacji, 5) Zawieszeniu działalności, 6) Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego nr 102 98 - 432 Łubnice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego nr 102 98 - 432 Łubnice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice