główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin ? Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 - ogłoszenie o zamówieniu

 

Łubnice: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 161239 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice , ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglubnice.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 35 000 l, w tym: a) W ilości 28 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w następujących terminach: - 01 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 14 000 l - do 30 września 2014 roku - 14 000 l b) W ilości 7 000 litrów dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w następujących terminach: - 01 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 3500 l - do 30 września 2014 roku - 3500 l Olej opałowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami: a) Gęstość w temperaturze 15oC, nie większa niż 0,860 g/ml b) Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC c) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC, nie większa niż 6,00 mm2/s d) Skład frakcyjny: - do 250 oC destyluje nie więcej niż 65 % (V/V) - do 350 oC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V) e) Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m) f) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 % (m/m) g) Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % (m/m) h) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg i) Całkowita zawartość zanieczyszczeń, nie większa niż 24 mg/kg j) Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg h) Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 oC Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać wszystkie wymagania jakościowe, określono w obowiązujących przepisach. Dostawy w sezonie grzewczym 2013/2014 (sukcesywnie wg potrzeb od dnia 01 października 2013 r. do 30 września 2014 r.) Czas realizacji zamówienia - do 24 godzin od chwili telefonicznego zamówienia Przy każdej dostawie wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju, wystawionego przez producenta. Brak świadectwa jakości może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Oferentów w złożonych ofertach. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. Wymieniona ilość oleju opałowego została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości oleju opałowego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji zapotrzebowania mniejszego, niż wstępnie oszacowane. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną Koncesję Prezesa Urzędu Regulacji energetyki na obrót paliwami ciekłymi.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 autocysternami z dystrybutorami gwarantującymi dokładność spustu oleju i aktualną legalizację Państwowego Urzędu Miar.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie: a) wystąpienie zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, wówczas może zostać zmieniony termin wykonania zamówienia, o czas niezbędny do wykonania zamówienia. b) Zmiany przepisów o podatku od towarów i usług - w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia. c) Ustawowego wprowadzenia lub zmiany podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków - w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia. Podstawą do sporządzenia aneksu zmieniającego wynagrodzenie będzie poinformowanie Zamawiającego na piśmie o zmianie przepisów prawnych stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia. Zmiany terminów określonych w pkt 2, mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=552&x=4&y=89
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego nr 102 98 - 432 Łubnice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego 102 98-432 Łubnice I piętro, pokój nr 3 (sekretariat),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Henryk Ciosek
  Wójt Gminy Łubnice