główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin ? Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 - Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161239-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łubnice
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 35 000 l, w tym: a) W ilości 28 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w następujących terminach: - 01 października 2013 roku...
Termin składania ofert: 2013-08-23

Łubnice: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 189287 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161239 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 35 000 l, w tym: a) W ilości 28 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w następujących terminach: - 01 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 14 000 l - do 30 września 2014 roku - 14 000 l b) W ilości 7 000 litrów dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w następujących terminach: - 01 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 3500 l - do 30 września 2014 roku - 3500 l Olej opałowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami: a) Gęstość w temperaturze 15oC, nie większa niż 0,860 g/ml b) Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC c) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC, nie większa niż 6,00 mm2/s d) Skład frakcyjny: - do 250 oC destyluje nie więcej niż 65 % (V/V) - do 350 oC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V) e) Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m) f) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 % (m/m) g) Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % (m/m) h) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg i) Całkowita zawartość zanieczyszczeń, nie większa niż 24 mg/kg j) Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg h) Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 oC Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać wszystkie wymagania jakościowe, określono w obowiązujących przepisach. Dostawy w sezonie grzewczym 2013/2014 (sukcesywnie wg potrzeb od dnia 01 października 2013 r. do 30 września 2014 r.) Czas realizacji zamówienia - do 24 godzin od chwili telefonicznego zamówienia Przy każdej dostawie wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju, wystawionego przez producenta. Brak świadectwa jakości może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Oferentów w złożonych ofertach. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. Wymieniona ilość oleju opałowego została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości oleju opałowego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji zapotrzebowania mniejszego, niż wstępnie oszacowane..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO-OIL Dariusz Miśkiewicz, Kamasze 14, 98-270 Złoczew, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102935,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 122150,00
  • Oferta z najniższą ceną: 122150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 124950,00
  • Waluta: PLN.
 
Henryk Ciosek
Wójt Gminy Łubnice