główna zawartość
artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 213471-2013 z dnia 2013-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łubnice
Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice, polegające na ich odśnieżaniu w celu utrzymania przejezdności i usuwaniu gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni dróg piaskiem w miejscach...
Termin składania ofert: 2013-10-22

Łubnice: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice
Numer ogłoszenia: 227897 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213471 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice, polegające na ich odśnieżaniu w celu utrzymania przejezdności i usuwaniu gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni dróg piaskiem w miejscach ich występowania. Zakres zamówienia obejmuje: a) Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice, b) Likwidację śliskości zimowej (posypywanie piaskiem) na drogach gminnych w obrębie Gminy Łubnice. Do obowiązków wykonawcy będzie należało: - utrzymanie pełnej gotowości sprzętu i ludzi 24 godz./dobę; - zapewnienie, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zapasu piasku we własnym zakresie; - przygotowanie specjalistycznego sprzętu drogowego - szczególnie do odśnieżania i likwidacji śliskości. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach. Sprzęt musi być sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.; - usuwanie śniegu z jezdni; - zwalczanie śliskości zimowej i pośniegowej (zwłaszcza na wzniesieniach, skrzyżowa-niach, łukach, przystankach autobusowych, przy szkołach); - prowadzenie i dostarczenie do Zamawiającego potwierdzonych kart drogowych zawierających datę wyjazdu, miejsce wykonania zadania, rodzaj użytego sprzętu, czas pracy; - czas pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa danego sołectwa nie później niż 3 dni od dnia wykonania usługi; - zamawiający będzie przeprowadzał doraźną kontrolę wykonanych prac i sporządzał pisemny protokół; - zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił łączność telefoniczną dostępną całą dobę - telefon stacjonarny i/lub komórkowy; - zadanie powinno być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy użyciu materiałów i sprzętu posiadającego wymagane atesty; - usługi będą świadczone w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub konieczności likwidacji śliskości; - rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane wg stawek godzinowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu - zgodnie z przedłożoną ofertą; Zakres rzeczowy został wyszczególniony w pkt 4 SIWZ, w ramach wydzielonych części. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg: - Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; - Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu; - Na jezdni może zalegać do 8 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, przystankach autobusowych i przy szkołach należy posypać piaskiem; - W przypadku lodowicy trwającej dłużej niż dwie doby, drogi bitumiczne o dużym natężeniu ruchu będą posypywane na całym ciągu; - w przypadku dużych ilości zalegającego śniegu przewiduje się wywóz śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego; Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk (dotyczy jezdni i poboczy): - opady śniegu: luźny - 6 godzin, zajeżdżony - występuje, języki śnieżne - występują, nabój śnieżny - występuje, zaspy - występują. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 5 godzin; - śliskość zimowa w miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godzin, pośniegowa - 8 godzin, lodowica - 8 godzin.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łubnice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TRANSROL II Jarosław Stasiak, ul. Wieluńska 17, Wójcin, 98-432 Łubnice, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6932,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 10206,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10206,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10206,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw Dzietrzkowice i Kolonia Dzietrzkowice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługi Transportowe Janusz Osadnik, ul. Tysiąclecia 13, 98-432 Dzietrzkowice, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24442,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 26989,20
 • Oferta z najniższą ceną: 26989,20 / Oferta z najwyższą ceną: 26989,20
 • Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwinów i Wójcin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługi Ślusarskie Mechaniki Maszyn oraz Mechaniki Precyzyjnej Hadrian Leonard, ul. Mickiewicza 31, 98-432 Wójcin, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11553,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 17010,00
 • Oferta z najniższą ceną: 17010,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17010,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw Wójcin i Andrzejów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wójcin, ul. Dzierżyńskiego 12, 98-432 Wójcin, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10783,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 15876,00
 • Oferta z najniższą ceną: 15876,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15876,00
 • Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectw: Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługi Transportowe Janusz Osadnik, ul. Tysiąclecia 13, 98-432 Dzietrzkowice, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4621,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 7527,60
 • Oferta z najniższą ceną: 7527,60 / Oferta z najwyższą ceną: 7527,60
 • Waluta: PLN.
Część NR: 6  
Nazwa: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectw: Wójcin, Andrzejów, Ludwinów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wójcin, ul. Dzierżyńskiego 12, 98-432 Wójcin, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 2509,20
 • Oferta z najniższą ceną: 2509,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2509,20
 • Waluta: PLN.
Część NR: 7  
Nazwa: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectwa Łubnice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TRANSROL II Jarosław Stasiak, ul. Wieluńska 17, Wójcin, 98-432 Łubnice, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1078,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 1756,44
 • Oferta z najniższą ceną: 1756,44 / Oferta z najwyższą ceną: 1756,44
 • Waluta: PLN.
Część NR: 8  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów spycharko - ładowarką, ładowarką lub równiarką (w przypadku wystąpienia zawiei śnieżnych i dużych zasp)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługi Transportowe Janusz Osadnik, ul. Tysiąclecia 13, 98-432 Dzietrzkowice, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 780,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 984,96
 • Oferta z najniższą ceną: 984,96 / Oferta z najwyższą ceną: 984,96
 • Waluta: PLN.
Część NR: 9  
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: Łubnice, Wójcin, Andrzejów spycharko - ładowarką, ładowarką lub równiarką (w przypadku wystąpienia zawiei śnieżnych i dużych zasp)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wójcin, ul. Dzierżyńskiego 12, 98-432 Wójcin, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 780,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 984,96
 • Oferta z najniższą ceną: 984,96 / Oferta z najwyższą ceną: 984,96
 • Waluta: PLN.
 
 
Henryk Ciosek
Wójt Gminy Łubnice