główna zawartość
artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice - Ogłoszenie o zamówieniu

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Łubnice: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice
Numer ogłoszenia: 221941 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice , ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglubnice.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice, polegające na ich odśnieżaniu w celu utrzymania przejezdności i usuwaniu gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni dróg piaskiem w miejscach ich występowania. Zakres zamówienia obejmuje: a) Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice, b) Likwidację śliskości zimowej (posypywanie piaskiem) na drogach gminnych w obrębie Gminy Łubnice. Do obowiązków wykonawcy będzie należało: - utrzymanie pełnej gotowości sprzętu i ludzi 24 godz./dobę; - zapewnienie, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zapasu piasku we własnym zakresie; - przygotowanie specjalistycznego sprzętu drogowego - szczególnie do odśnieżania i likwidacji śliskości. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach. Sprzęt musi być sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.; - usuwanie śniegu z jezdni; - zwalczanie śliskości zimowej i pośniegowej (zwłaszcza na wzniesieniach, skrzyżowa-niach, łukach, przystankach autobusowych, przy szkołach); - prowadzenie i dostarczenie do Zamawiającego potwierdzonych kart drogowych zawierających datę wyjazdu, miejsce wykonania zadania, rodzaj użytego sprzętu, czas pracy; - czas pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa danego sołectwa nie później niż 3 dni od dnia wykonania usługi; - zamawiający będzie przeprowadzał doraźną kontrolę wykonanych prac i sporządzał pisemny protokół; - zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił łączność telefoniczną dostępną całą dobę - telefon stacjonarny i/lub komórkowy; - zadanie powinno być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy użyciu materiałów i sprzętu posiadającego wymagane atesty; - usługi będą świadczone w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub konieczności likwidacji śliskości; - rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane wg stawek godzinowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu - zgodnie z przedłożoną ofertą; Zakres rzeczowy został wyszczególniony w pkt 4 SIWZ, w ramach wydzielonych części. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg: - Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; - Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu; - Na jezdni może zalegać do 8 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach, przystankach autobusowych i przy szkołach należy posypać piaskiem; - W przypadku lodowicy trwającej dłużej niż dwie doby, drogi bitumiczne o dużym natężeniu ruchu będą posypywane na całym ciągu; - w przypadku dużych ilości zalegającego śniegu przewiduje się wywóz śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego; Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk (dotyczy jezdni i poboczy): - opady śniegu: luźny - 6 godzin, zajeżdżony - występuje, języki śnieżne - występują, nabój śnieżny - występuje, zaspy - występują. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 5 godzin; - śliskość zimowa w miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godzin, pośniegowa - 8 godzin, lodowica - 8 godzin.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku przekroczenia przewidywanych ilości godzin określonych dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym do wykonania zamówienia sprzętem. Wykonawca powinien dysponować minimum jednym samochodem ciężarowym z zamontowanym pługiem śnieżnym lub ciągnikiem z zamontowanym pługiem śnieżnym lub ciągnikiem z wirnikiem (dotyczy części: I, II, III, IV), minimum jednym rozsiewaczem piasku zamontowanym do pojazdu mechanicznego lub piaskarką (dotyczy części: V, VI, VII), minimum jednym sprzętem typu ciężkiego np. spycharko - ładowarką, ładowarką lub równiarką, minimum jednym ciągnikiem z przyczepą bądź samochodem ciężarowym do wywozu śniegu (dotyczy części: VIII i IX). Sprzęt musi być sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na pi-śmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie: wystąpienie zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, wówczas może zostać zmieniony termin wykonania zamówienia, o czas niezbędny do wykonania zamówienia, Zmiana stawki podatku VAT, kwoty brutto stawek godzinowych za odśnieżanie i likwi-dację śliskości oraz szacowanej całkowitej wartości wynagrodzenia brutto może nastą-pić w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmian warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmia-ny te muszą być korzystne lub neutralne dla zamawiającego. Zmiany terminów określonych w pkt 2, mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=579&x=4&y=88
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego nr 102 98 - 432 Łubnice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego 102 98-432 Łubnice I piętro, pokój nr 3 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łubnice.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łubnice na następujących ulicach: 1. Droga do młyna Krupka 2. Droga do wysypiska 3. Ulica Cmentarna (od Łubnic do PPM MARS) 4. Ulica Sadowa 5. Ulica Kościelna 6. Ulica Łąkowa 7. Ulica Ogrodowa + Skotnica (do ul. Piastowskiej) 8. Ulica Piastowska 9. Ulica H. Sienkiewicza 10. Ulica Polna 11. Ulica Wodna (do Pana Krystka) 12. Droga do hydroforni 13. Teren oczyszczalni ścieków. Przewidywana ilość godzin:.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw Dzietrzkowice i Kolonia Dzietrzkowice.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw Dzietrzkowice i Kolonia Dzietrzkowice na następujących ulicach: Sołectwo Dzietrzkowice: 1. Ulica T. Kościuszki 2. Ulica Leśna 3. Ulica Łąkowa (do granicy gminy) 4. Ulica M. Konopnickiej 5. Ulica B. Prusa 6. Ulica H. Sienkiewicza 7. Ulica Byczyńska (od Dzietrzkowic do PPM MARS) 8. Ulica St. Moniuszki 9. Ulica Polna. 10. Plac przy Hali Sportowej w Dzietrzkowicach Przewidywana ilość godzin: 80 Sołectwo Kolonia Dzietrzkowice: 1. Od Kolonii I Dzietrzkowice do Brzozówki 2. Kolonia II Dzietrzkowice: ul. Obrońców Warszawy, ul. Północna 3. Kolonia III Dzietrzkowice: u. A. Mickiewicza 4. Kolonia I Dzietrzkowice: ul. Polna 5. Brzozówka: ul. Wieluńska, ul. Wrzosowa, do Klasaka. Przewidywana ilość godzin: 90.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwinów i Wójcin.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwinów i Wójcin na następujących ulicach: Sołectwo Ludwinów: 1. Od Pana Władysława Matusiaka do Lecha Zycha 2. Droga do Pana Bronisława Górki 3. Droga przez Rzepisko 4. Droga do Gielniówki 5. Jeziorko: droga do Pana Krzysztofa Starosty i W. Fibińskiego Przewidywana ilość godzin: 80 Sołectwo Wójcin: 1.Ulica Dzierżyńskiego 2.Ulica Mieszka I 3.Ulica Kochanowskiego 4.Ulica Zielona 5.Ulica Leśna Przewidywana ilość godzin: 70.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw Wójcin i Andrzejów.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw Wójcin i Andrzejów na następujących ulicach: Sołectwo Wójcin: 1. Ulica Dolna 2. Ulica E. Orzeszkowej 3. Ulica H. Sienkiewicza 4. Ulica M. Kopernika 5. Ulica Młyńska 6. Ulica 22 Lipca 7. Ulica H. Kołłątaja 8. Ulica F. Chopina Przewidywana ilość godzin: 80 Sołectwo Andrzejów: 1.Do posesji Pani Klatki 2.Ulica H. Sawickiej. Przewidywana ilość godzin: 60.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectw: Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectw: Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Przewidywana ilość godzin: sołectwo Dzietrzkowice - 30, sołectwo Kolonia Dzietrzkowice - 30.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectw: Wójcin, Andrzejów, Ludwinów zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectw: Wójcin, Andrzejów, Ludwinów zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Przewidywana ilość godzin: Sołectwo Wójcin - 10, sołectwo Andrzejów - 5, sołectwo Ludwinów - 5..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectwa Łubnice zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Likwidacja śliskości na drogach gminnych na terenie sołectwa Łubnice zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Przewidywana ilość godzin: sołectwo Łubnice - 14,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów spycharko - ładowarką, ładowarką lub równiarką (w przypadku wystąpienia zawiei śnieżnych i dużych zasp).
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów spycharko - ładowarką, ładowarką lub równiarką (w przypadku wystąpienia zawiei śnieżnych i dużych zasp), wraz z wywozem śniegu w przypadku dużych ilości zalegającego śniegu, zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Przewidywana ilość godzin: 8.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: Łubnice, Wójcin, Andrzejów spycharko - ładowarką, ładowarką lub równiarką (w przypadku wystąpienia zawiei śnieżnych i dużych zasp).
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw: Łubnice, Wójcin, Andrzejów spycharko - ładowarką, ładowarką lub równiarką (w przypadku wystąpienia zawiei śnieżnych i dużych zasp), wraz z wywozem śniegu w przypadku dużych ilości zalegającego śniegu, zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Przewidywana ilość godzin: 8.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
Henryk Ciosek
Wójt Gminy Łubnice