główna zawartość
artykuł nr 1

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=587&x=4&y=87


Łubnice: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r.
Numer ogłoszenia: 188322 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice , ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglubnice.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice: - szacunkowy przebieg dzienny (od momentu zabrania pierwszych uczniów do momentu wysa-dzenia ostatnich) - około 150 km (podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca); - szacunkowy przebieg w okresie realizacji zamówienia - około 40 050 km; - maksymalna ilość uczniów na poszczególnych odcinkach - około 80 osób; - termin realizacji zamówienia: od 01 września 2015 do dnia zakończenia nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31.12.2016 we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych; - dowóz uczniów do miejscowości zamieszkania odbywać się będzie po zakończeniu zajęć, zgodnie z planem lekcyjnym; - w przypadku zmian w rozkładzie lekcji Przewoźnik zobowiązuje się dostosować godziny do-wozu i odwozu uczniów z przystanków określonych w załączniku nr 7 do SIWZ; - Dowóz uczniów do szkół Przewoźnik wykona w godzinach od 6.30 do 8.15; - Dowóz uczniów do miejsca zamieszkania Przewoźnik wykona w godzinach od 12.50 do 16.30 (godzina zakończenia dowozu); - Trasa dowozu i odwozu uczniów została określona w załączniku nr 7do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł). 2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: - oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze. zm) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; - oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Forma wniesienia wadium 1)Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu (wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert musi znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: - wskazanie Wykonawcy, - wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, - wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, - wskazanie sumy gwarancyjnej, - określenie terminu ważności gwarancji, - zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnej, bezwarunkowej i na pierwsze żądanie wypłaty pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu należy załączyć do oferty (zaleca się aby dokument NIE BYŁ TRWALE ZWIĄZANY Z OFERTĄ). Dokument ten musi być ważny w całym okresie związania ofertą - pierwszym dniem jego obowiązywania powinien być dzień otwarcia ofert. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno O/ Łubnice 48 8413 0000 0800 0404 2000 0010, z zaznaczeniem którego postępowania ono dotyczy. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale do oferty. 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r, poz. 414 z późn. zm).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma pojazdami (w tym jednym rezerwowym). Umożliwiającymi jednorazowe zebranie nie mniej niż 80 osób ( tj. zarejestrowany na 80 osób). Pojazdy muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający stan techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje min. 2 osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do wykonywania usług przewozowych, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poz oraz udzielania pierwszej pomocy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności faktury - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) konieczności zmiany trasy dowozu uczniów w wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej umowy, b) zmiany przepisów prawa drogowego, przewozowego, c) znaczącej zmiany liczby uczniów d) losowej przyczyny zmiany osoby skierowanej do wykonywania zamówienia ze strony Przewoźnika, z zastrzeżeniem, że nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot umowy musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez organizatora dowozu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, e) losowej przyczyny zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeśli Przewoźnik w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać, że posiada stosowne kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Organizatora dowozu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, f) zmiany pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że nowy pojazd musi spełniać warunek określony przez Organizatora dowozu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. d i e będzie udowodnienie przez Przewoźnika wystąpienia uzasadnionych okoliczności, długotrwałej choroby powodującej niezdolność do pracy, bądź innej sytuacji uniemożliwiającej osobie skierowanej do wykonywania usługi dalsze świadczenie pracy. 3. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Przewoźnika, w razie zmiany: a) Stawki podatki od towarów i usług, b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, c) Wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zmiany wysokości wynagrodzenia mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Przewoźnika. Przewoźnik zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wy-konania zamówienia w sposób czytelny dla Organizatora dowozu poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających powyższe. 4. Wprowadzane zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą wprowadzać warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia umożliwiły by wybór innej oferty niż ta, która została wybrana, a ponadto nie mogą naruszać art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 6. Zmiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług oraz zmiana wykazu osób zatrudnionych przez Przewoźnika do realizacji zadania następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy - spełnieniu warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i po wyrażeniu zgody przez Organizatora dowozu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację>https://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=587&x=4&y=87
Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego 102 98-432 Łubnice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Łubnicach ul. Gen. Sikorskiego 102 98-432 Łubnice I piętro, pokój nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice