główna zawartość
artykuł nr 1

UZ.271.2.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia i przemurowania kominów budynku OSP w Ludwinowie w ramach projektu - Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako centrum kultury

Łubnice, dnia 20 września 2018 roku

UZ.271.2.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), umowy o przyznaniu pomocy  Nr 00462-6935-UM0510739/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018r. poz.627) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 396)

I.   Zamawiający:

nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie

adres: Ludwinów 1, 98-432 Łubnice

telefon: 62 78 47 028

faks:   62 78 47 015 

strona internetowa:   www.bip.lubnice.akcessnet.net/

adres  e-mail:   przetargi@uglubnice.com.pl

godziny urzędowania:   poniedziałek od 7:30 do 15:30

  wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

II.   Opis przedmiotu zamówienia

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia „Wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia i przemurowania kominów budynku OSP w Ludwinowie w ramach projektu „Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako centrum kultury””

 

1.1.  Zakres zadania obejmuje:

1. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku – szacunkowa ilość 44,520 m,

2. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku – szacunkowa ilość 13,200 m,

3. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku – szacunkowa ilość 8,904 m2,

4. Rozebranie wewnętrznych płyt sufitowych – szacunkowa ilość:  106,953 m2;

5. Rozebranie więźby dachowej (więźby dachowe proste) – szacunkowa ilość:  329,448 m2,

6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy powierzchni poziomych pod projektowanymi murłatami – szacunkowa ilość:  8,904 m2,

7. Montaż więźby dachowej :

a) murłaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej – szacunkowa ilość: 0,873 m3 drew.

b) Kleszcze – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej – szacunkowa ilość 4,246 m3,

8.   Montaż folii paroprzepuszczalnej układanej na krokwiach – rozstaw kontr łat 0,85 m – szacunkowa ilość: 329,448 m2,

9.   Wykonanie łacenia dachu – rozstaw łat 25 cm – szacunkowa ilość: 329,448 m2,

10.   Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach – szacunkowa ilość: 329,448 m2,

11.   Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż gąsiorów -– szacunkowa ilość:   22,260 m,

12.   Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż osłon bocznych – wiatrownic – szacunkowa ilość: 14,800 m,

13.   Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż pasów nadrynnowych – okapów– szacunkowa ilość: 44,520 m,

14.   Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o śr. 150 mm  – szacunkowa ilość:  44,520 m,

15. Montaż lejów spustowych -  rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm – szacunkowa ilość: 6,000 szt.,

16.  Montaż denek rynnowych – rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o sr. 150 mm – szacunkowa ilość: 4 szt.,

17. Montaż rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu – kolanka o śr. 125 mm – szacunkowo ilość: 18 szt.,

18.  Montaż rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu o śr. 125 mm – szacunkowa ilość: 19,800 m,

19. Rozebranie kominów wolnostojących – szacunkowa ilość 1,630 m3,

20. Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. – szacunkowa ilość 1,630 m3,

21.   Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej – mury gładkie – szacunkowa ilość: 13,596 m2,

22. Wykonanie opierzenia komina - obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej – szacunkowa ilość: 2,060 m2,

23. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 8 km – szacunkowa ilość 1,630 m3.

1.2.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami bhp, przez wyspecjalizowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem oraz z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).  Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty. 

1.3.   Termin realizacji zadania do 31.10.2018 r.  

 

 

III.   Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

d)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

1. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena (w złotych) brutto oferty.  Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru :


 

Przyjmując, że 1% = 1 punkt

2. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia: organizację i zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, celem ułatwienia prawidłowego obliczenia ceny.

3. Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (oferta która uzyska największą liczbę punktów) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

V. ZASADY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Termin składania ofert: do 04 października 2018r. do godziny 12.00

3. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem:

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia i przemurowania kominów budynku OSP w Ludwinowie w ramach projektu „Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako centrum kultury””. Nie otwierać przed 04.10.2018r. godz. 12.15.

4. UWAGA: Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Łubnicach, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102 osobiście lub pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

5. UWAGA: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeżeli fizycznie wpłynie do Urzędu Gminy w Łubnicach zgodnie z pkt 2

 

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.   Przygotowanie oferty:

1.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

1.2. Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie, musza być podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką imienną).

1.3. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę.

1.4.  Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów powszechnie dostępnych.

1.5. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonych imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.

1.6.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający poprawi Wykonawcy  w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

VII. Przesłanki odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu w szczególności, gdy:

1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

3) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny

4) stwierdzono brak podpisu osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na formularzu ofertowym .

 

VIII.   Termin realizacji umowy

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2018 roku.

 

IX.   Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz warunków płatności i okresu gwarancji

1. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie ceny ryczałtowej za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem). Cena nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

 

X.   Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

XI.   Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

 

XII.   Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający zamieści informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.

 

XIII. Dodatkowe postanowienia

1.   Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w formie pisemnej, na adres, fax lub drogą elektroniczną: Urząd Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, fax: 627847015, email: przetargi@uglubnice.com.pl

2.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz upublicznia na stronie internetowej: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/

3.   Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

4.   Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:

Tadeusz Boguś  – Tel. 698 8 31 849, 62 784 79 61

 

XIV.   Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie,  adres: Ludwinów 1, 98-432 Łubnice;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycia i przemurowania kominów budynku OSP w Ludwinowie w ramach projektu „Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako centrum kultury””

2.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

4.   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5.   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.   posiada Pani/Pan:

  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  1. nie przysługuje Pani/Panu:

  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

  Tadeusz Boguś

  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie