główna zawartość
artykuł nr 1

ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Łubnice, dnia 27.11.2019r.

Znak sprawy: ZI.271.1.4.2019

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu przetargowym na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice  

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2019r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2019r. o godzinie 10:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty w tym także wypełniania załączników i druków oraz składania wymaganych dokumentów.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek