główna zawartość
artykuł nr 1

ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice - odpowiedzi na pytania

obrazek

Łubnice, dnia 3 grudnia 2019r. 

ZI.271.1.4.2019 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego

 

W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice

 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udzielam następujących wyjaśnień:

 

Pytanie 1

Dotyczy: SWIZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia ust.3 pkt. 2 oraz ust.5 pkt. 9:

(…)”Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia mieszkańcom harmonogramu na odbiór odpadów uzgodnionego z Zamawiającym do dnia 15.01.20210r.”

oraz

„9) Przygotowanie kalendarza odbioru odpadów, jego wydruk i dostarczenie właścicielom nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć przygotowany projekt kalendarza do wglądu Zamawiającemu.”

 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę kalendarzyków, które będą udostępnione dla mieszkańców na stronach internetowych zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego, w zamian za kalendarze odbioru odpadów w wersji papierowej? Jednocześnie, w sytuacji zaakceptowania przez Zamawiającego elektronicznej formy kalendarzyków, Wykonawca proponuje dostarczenie określonej ilości każdego rodzaju harmonogramu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.  

 

Odpowiedź.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 2

Treść ust. 3 pkt 2 przed zmianą: (…)” Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia mieszkańcom harmonogramu na odbiór odpadów uzgodnionego z Zamawiającym do dnia 15.01.20210r.”

 

Treść ust. 3 pkt 2 po zmianie: (…)” Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia mieszkańcom harmonogramu na odbiór odpadów uzgodnionego z Zamawiającym do dnia 30.01.20210r.”

 

Pytanie 2

Dotyczy: SWIZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 3 pkt. 3 ppkt. f):

„Odbiór odpadów będzie następował z pojemników i worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji gdzie będzie zapewniony dojazd lub dostęp z zewnątrz. Niespełnienie tego warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało nieobraniem odpadów.”

 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na:

„Odbiór odpadów będzie następował z pojemników i worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergoli śmietników, gdzie będzie zapewniony dojazd lub dostęp z zewnątrz. Niespełnienie tego warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało nieobraniem odpadów.”

 

Odpowiedź.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 3 ppkt f)  

Treść ust. 3 pkt 3 ppkt f) przed zmianą: „Odbiór odpadów będzie następował z pojemników i worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji gdzie będzie zapewniony dojazd lub dostęp z zewnątrz. Niespełnienie tego warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało nieodebraniem odpadów.”

 

Treść ust. 3 pkt 3 ppkt f) po zmianie: „Odbiór odpadów będzie następował z pojemników i worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji gdzie będzie zapewniony dojazd lub dostęp z zewnątrz. Niespełnienie tego warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało nieodebraniem odpadów. Odbiór odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe będzie zapewniony w innym terminie i uwzględniony w osobnym harmonogramie odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe.”

 

Pytanie 3

Dotyczy: SWIZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 3 pkt. 3 ppkt. i):

„W przypadku kiedy nie nastąpi taka wymiana w terminie 7 dni, w 8 dniu zostanie naliczona opłata karna dla Wykonawcy. Opłata wyniesie 30 zł od posesji za każdy dzień zwłoki.”

 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„W przypadku kiedy nie nastąpi taka wymiana w terminie 14 dni, w 15 dniu zostanie naliczona opłata karna dla Wykonawcy. Opłata wyniesie 30zł od posesji za każdy dzień zwłoki.”   

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

 

Pytanie 4

Dotyczy: SWIZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 3 pkt. 4 ppkt. b) poz. w tabeli 6:

„Zużyte opony – 16 01 03”

 

Wykonawca wnioskuje o wskazanie w powyższym zapis rozmiaru opon do wielkości maksymalnie 1250 mm. Doprecyzowanie w ten sposób rozmiaru opon gwarantuje, że nie będą one pochodziły z działalności gospodarczej.

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

 

Pytanie 5

Dotyczy: SWIZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 5 pkt. 10:

„ 10) Ważenie wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. Przekazywanie po każdej zbiórce informacji elektronicznie do Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym.”  

 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„ 10) Ważenie wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. Przekazywanie, jako załącznik do faktury, raportu z ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów sporządzonego na podstawie kwitów wagowych z każdego ważenia danej frakcji.”  

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

 

Pytanie 6

Dotyczy: SWIZ Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 5 pkt. 19b) oraz załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §14 ust.5:

„ b) Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy podwykonawczej przedłoży ją Zamawiającemu (lub projekt umowy podwykonawczej) w terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu.”

„5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.” 

 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, co w przypadku gdy na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu Wykonawca ma już zawartą umowę z podwykonawcą? Czy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć kopię podpisanej umowy o podwykonawstwo?  

 

Odpowiedź. Zamawiający będzie żądał przedłożenia kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo.

 

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §4 ust. 1 pkt. 4:

„4) zawarł umowę z Instalacją Odpadów Komunalnych wpisaną na listę funkcjonujących instalacji prowadzoną przez marszałka województwa.”

 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, co w przypadku kiedy sam jest właścicielem Instalacji Komunalnej?

 

Odpowiedź. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jest właścicielem Instalacji Odpadów Komunalnych.

 

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §5 ust. 11:

„11. W przypadku zmiany ilości, rodzaju, pojemności pojemników, bądź powstania nowych miejsc odbioru odpadów komunalnych w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i ustawić pojemniki na terenach wskazanych nieruchomości w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, bez dodatkowej opłaty.”

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:

 

„11. W przypadku zmiany ilości, rodzaju, pojemności pojemników, bądź powstania nowych miejsc odbioru odpadów komunalnych w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i ustawić pojemniki na terenach wskazanych nieruchomości w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, bez dodatkowej opłaty.”

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

 

Pytanie 9

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §8 ust.7:

„7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu do dnia 31 marca 2019 r. raportu o ilości i rodzajach pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach.”

 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu do dnia 31 marca 2020 r. raportu o ilości i rodzajach pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach.”

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

 

Pytanie 10

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §9 ust. 1:

„1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:

całkowita należność brutto .................... zł/[1 Mg]

(słownie.................................................................................................................)

w tym :

należność całkowita w cenie netto - ….................zł /[1 Mg]

(słownie ................................................................................................................)

stawka podatku VAT - …. % co stanowi kwotę - …..........................................zł

(słownie..................................................................................................................)”

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie, czy w powyższym zapisie będzie podane wynagrodzenie za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia, czy za 1 Mg odpadów? Jeżeli wskazana będzie całkowita należność, tj. za cały okres trwania umowy, Wykonawca wnioskuje o podanie ilości Mg planowanych do odbioru w trakcie umowy, na podstawie której będzie możliwe oszacowanie wartości całkowitej należności.  

 

Odpowiedź. Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyszczególnione w §9 ust. 1 projektu umowy dotyczyć będzie wynagrodzenia za 1 Mg odpadów.   

 

Pytanie 11

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §10 ust. 2 pkt. 4):

„4) W wysokości 2.000,00 zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust. 2 umowy, przy czym za równoznaczne za niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu.”

 

Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„4) W wysokości 100,00zł za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust. 2 umowy z winy Wykonawcy, przy czym za równoznaczne za niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację w której spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu.”

 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 12

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §10 ust. 2 pkt. 5):

„5) W wysokości 500,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach 8:00 do 16:00 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, systemem monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwające co najmniej 2 godziny,”

 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„5) W wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym w godzinach 8:00 do 16:00 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, systemem monitorowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym nie możliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, trwające co najmniej 2 godziny,”

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

 

Pytanie 13

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWIZ Projekt umowy §10 ust. 2 pkt. 10):

„10) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn obciążających wyłącznie Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 1, która przypadłaby do zapłaty do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono,”

 

Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„10) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn obciążających wyłącznie Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia należnego, o którym mowa w §9 ust. 1, która przypadłaby do zapłaty do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono,”

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

 

Pytanie 14

Dotyczy: SWIZ rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 3 a):

„3) Obowiązek zapewnienia pojemników i worków

  1. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkim posiadaczom nieruchomości worki i pojemniki na odpady, przystosowane do opróżniania mechanicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),”

 

Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„3) Obowiązek zapewnienia pojemników i worków

  1. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkim posiadaczom nieruchomości worki i pojemniki na odpady, przystosowane do opróżniania mechanicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), przy uwzględnieniu okresów przejściowych w zakresie kolorystyki pojemników, o których mowa w ww. Rozporządzeniu.”

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

 

Pytanie 15

Dotyczy: SWIZ rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 3 e):

„ e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości worki i pojemniki na posesje w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 28.02.2020r. oraz złożenie w terminie do 31.03.2020r. raportu (plik Excel) o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach wraz z informacją o posesjach, do których pojemników i worków nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).”

 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację terminu na wyposażenie nieruchomości w pojemniki do 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 28.02.2020r.

 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 16

Dotyczy: SWIZ rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 10:

„ 10) W przypadku gdy Wykonawca odbiera odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Łubnice, odbiór ten nie może być dokonywany w tym samym dniu, co z nieruchomości zamieszkałych. Dotyczy to każdej frakcji odpadów.”

 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie powyższego zapisu. Nałożenie na Wykonawcę takiego obowiązku uniemożliwi Wykonawcy realizację odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w terenu gminy Łubnice.

 

 

Odpowiedź.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 10  

Treść ust. 3 pkt 10 przed zmianą: „W przypadku gdy Wykonawca odbiera odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Łubnice, odbiór ten nie może być dokonywany w tym samym dniu, co z nieruchomości zamieszkałych. Dotyczy to każdej frakcji odpadów.”

 

Treść ust. 3 pkt 10 po zmianie: „W przypadku gdy Wykonawca odbiera odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Łubnice, odbiór może być dokonywany w tym samym dniu co z nieruchomości zamieszkałych, pod warunkiem odliczenia ilości odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych od ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Dotyczy to każdej frakcji odpadów.”

 

Pytanie 17

Dotyczy: SWIZ rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 5 ppkt. 15:

„15) Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych kart przekazania odpadów zawierających: datę, kod, wagę odpadów komunalnych przekazanych do RIPOK oraz do innych instalacji posiadających zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Karty muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Łubnice.”

 

Wykonawca zwraca uwagę, że od 01.012020 roku prowadzenie ewidencji odpadów będzie odbywało się w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO. Wykonawca jednocześnie informuje, że Zamawiający posiada dostęp do BDO, w której po 01.01.2020r. możliwy będzie bieżący wgląd w Karty Przekazania Odpadów Komunalnych dotyczących danej gminy. A zatem, w ocenie Wykonawcy, nie ma uzasadnienia do przekazywania Zamawiającemu Kart Przekazania Odpadów Komunalnych.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuje o usunięcie wskazanego punktu, a także o stosowną modyfikację pozostałych zapisów dokumentacji przetargowej, odwołujących się do wskazanego tematu (m.in. Projekt umowy §8 ust. 1).

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego punktu.

 

Pytanie 18

Dotyczy: SWIZ rozdział V Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 ppkt. c oraz Projekt umowy §4 ust. 1 pkt. 2 i 3:

 

„c) wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.”

 

oraz

 

„1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy,  w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

2) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

3) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia

 

Ministerstwo Środowiska uruchomiło 24 stycznia 2018 r. tzw. rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO. Wszelkie dane niezbędne do zweryfikowania przez gminę czy dany podmiot jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów a także zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się w w/w bazie danych, do której – na mocy art. 83 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2018.992) - dostęp posiada również „wójt, burmistrz lub prezydent miasta”.

Podkreślenia wymaga fakt, że na mocy art. 233 ust. 1 Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz.U.2018.992) od 24.07.2018 r. zezwolenia na transport straciły swoją moc, a potwierdzeniem posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów jest posiadanie wpisu do rejestru tzw. BDO.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuje o wykreślenie wskazanych punktów i zastąpienie ich poniższym zapisem:

„b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Jednocześnie Wykonawca wnioskuje o dokonanie stosownej modyfikacji pozostałych zapisów dokumentacji przetargowej, odwołujących się do wskazanego tematu, w tym m. in. §5 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

 

Pytanie 19

Dotyczy: Projekt umowy §5 ust. 8:

„8. Przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Instalacji Odpadów Komunalnych.”

 

Z uwagi na zmianę przepisów wynikających z Ustawy o odpadach, Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu w następujący sposób:

 

„8. Przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnych.”

 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

 

W załączeniu ujednolicony tekst SIWZ, projektu umowy i formularza ofertowego, zawierający powyższe zmiany.

Z  poważaniem

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek