Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN775411
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ81937
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 81937
   Godziny urzędowania 5057
   Organizacja urzędu 5823
   Struktura organizacyjna 4679
   Aktualności 25322
   Galeria zdjęć 9096
Organy
   Wójt Gminy 5322
     Kompetencje 1381
     Kontakt 1491
     Dyżury 1138
     Sprawozdania Wójta Gminy 3791
    ›    Rok 2011 728
    ›    Rok 2012 575
    ›    Rok 2013 430
     Zarządzenia 5799
    ›    ROK 2008 46
    ›    ROK 2007 46
    ›    ROK 2009 30
    ›    ROK 2010 32
    ›    ROK 2011 31
    ›    ROK 2012 30
    ›    ROK 2013 31
    ›    ROK 2014 33
    ›    ROK 2015 36
    ›    ROK 2016 39
    ›    ROK 2017 60
     Decyzje i inne akty administracyjne 1191
   Sekretarz 4038
   Skarbnik 3171
   Rada Gminy 3883
     Przewodniczący Rady 1656
     Skład Rady 2117
     Regulamin 972
     Kompetencje 971
     Sesje, posiedzenia 1402
    ›    Kalendarium 1227
    ›    Najbliższa sesja 1511
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1167
   Komisje Rady 2722
     Komisja Budżetu i Finansów 1087
    ›    Skład osobowy 669
    ›    Plan pracy i sprawozdania 807
     Komisja Rewizyjna 1021
    ›    Skład osobowy 537
    ›    Plan pracy i sprawozdania 850
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 916
    ›    Skład osobowy 639
    ›    Plan pracy i sprawozdania 904
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 8713
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 184
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 229
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 177
    ›    Wydział Prawny 148
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 176
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 186
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 170
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 170
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 196
    ›    Wydział Lokalowy 172
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 189
    ›    Wydział Edukacji 193
    ›    Straż Miejska 194
    ›    Referat Księgowości 171
    ›    Referat Podatków 181
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 226
    ›    Referat Drogownictwa 209
    ›    Referat Informatyki 195
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 214
   Urząd Stanu Cywilnego 3125
     Kierownik USC 2776
    ›    Zawieranie małżeństw 558
    ›    Rejestracja zgonów 517
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 567
     Dowody osobiste 1263
     Ewidencja ludności 1650
   Samodzielne stanowiska 2602
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1463
Prawo Lokalne
   Statut 3740
   Regulamin 2238
   Uchwały 2923
     Rok 2017 200
    ›    I kwartał 352
    ›    II Kwartał 90
    ›    III kwartał 55
     Rok 2016 364
    ›    I kwartał 330
    ›    II kwartał 178
    ›    III kwartał 243
    ›    IV kwartał 845
     Rok 2015 647
    ›    I kwartał 589
    ›    II kwartał 402
    ›    III kwartał 715
    ›    IV kwartał 849
     Rok 2014 487
    ›    I kwartał 575
    ›    II kwartał 602
    ›    III kwartał 385
    ›    IV kwartał 769
     Rok 2013 801
    ›    I kwartał 1069
    ›    II kwartał 914
    ›    III kwartał 420
    ›    IV kwartał 1061
     Rok 2012 658
    ›    I kwartał 896
    ›    II kwartał 985
    ›    III kwartał 573
    ›    IV kwartał 1277
    ›    II kwartał 3564
    ›    I kwartał 962
     Rok 2011 804
    ›    III kwartał 681
    ›    IV kwartał 1770
     rok 2010 698
    ›    I kwartał 1684
    ›    II kwartał 1025
    ›    III kwartał 457
    ›    IV kwartał 1387
    ›    I kwartał 1074
     rok 2009 766
    ›    II kwartał 2249
    ›    III kwartał 1323
    ›    IV kwartał 2079
     rok 2008 892
    ›    I kwartał 1826
    ›    II kwartał 461
    ›    III kwartał 737
    ›    IV kwartał 1582
     rok 2007 885
    ›    I kwartał 1688
    ›    II kwartał 1752
     rok 2006 800
    ›    I kwartał 680
    ›    II kwartał 1179
    ›    III kwartał 924
    ›    IV kwartał 1558
     Rok 2005 940
    ›    I Kwartał 1717
    ›    II kwartał 1455
     Rok 2004 870
    ›    IV Kwartał 730
    ›    II Kwartał 531
     Rok 2003 844
    ›    I Kwartał 583
    ›    II Kwartał 652
    ›    III Kwartał 521
    ›    IV Kwartał 508
     Rok 2002 768
    ›    I Kwartał 436
    ›    II Kwartał 423
    ›    III Kwartał 411
    ›    IV Kwartał 415
     Rok 2001 843
    ›    I kwartał 353
    ›    II kwartał 380
   Podatki i opłaty lokalne 3441
     Podatek od nieruchomości 2474
     Podatek od środków transportowych 1853
     Podatek rolny 1980
     Podatek leśny 1049
     Podatek od posiadania psów 1030
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 916
     Opłata targowa 940
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 966
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 942
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1572
   Informacje Urzędu 3335
     Decyzje i inne akty administracyjne 1249
    ›    Rok 2003 429
    ›    Rok 2002 449
    ›    Rok 2004 359
    ›    Rok 2005 336
    ›    Rok 2006 342
    ›    Rok 2007 343
    ›    Rok 2008 448
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3526
   Strategia rozwoju 2735
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1364
   Zagospodarowanie przestrzenne 4477
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 545
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 692
     rok 2003 1002
     rok 2004 1326
     rok 2005 1623
     rok 2006 2462
     rok 2007 2071
     rok 2008 1235
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 1823
     Rok 2014 2039
     ROK 2015 285
     Rok 2016 1281
     Rok 2017 350
   Gospodarka komunalna 33607
   Pozostałe 2703
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 644
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 596
   Zapytania ofertowe 3057
     Rok 2017 7649
     Rok 2016 2624
     Rok 2015 31108
   Ogłoszenia Przetargów 26882
     Rok 2017 6834
     Rok 2016 2438
     Rok 2015 34519
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 428
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 404
     Rok 2014 11254
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 2857
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 401
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 699
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 643
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 732
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 501
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 618
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 531
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 738
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 575
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1118
     Rok 2013 3640
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1049
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 592
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 668
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1039
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 816
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 707
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 770
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 843
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 731
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 722
     Rok 2012 6903
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1210
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3274
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 788
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 662
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1330
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1052
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1065
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 970
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 1747
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 748
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 513
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1183
     Rok 2011 12450
     Rok 2010 22195
     Rok 2009 20655
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 189
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 133
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 105
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 85
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 101
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 93
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 106
     Dowody osobiste 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 88
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 93
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 88
     Meldunki 150
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 52
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 50
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 58
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 65
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 43
     Mieszkania 169
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 98
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 50
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 97
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 92
     Nieruchomości 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 103
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 113
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 107
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 88
    ›    Podział nieruchomości 104
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 104
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 97
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 100
     Działalność gospodarcza 143
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 121
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 103
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 101
     Zezwolenia i decyzje 187
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 59
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 65
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 46
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 57
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 50
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 49
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 118
     Zaświadczenia 181
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 100
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 93
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 93
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 96
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 95
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 105
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 209
    ›    opłata skarbowa 83
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1218
   AZBEST 1406
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    ›    Informacje 17
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 659
   Podmioty gospodarcze 546
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 2909
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7904
   Wybory Sejm i Senat 2015 7180
   Unia Europejska 3087
     RPO WŁ 2007 -2013 469
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 426
     PROW 2007 - 2013 487
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 547
     ZPORR 1029
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1762
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 1834
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1569
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2187
     Rok 2017 32
     Rok 2016 18
     Rok 2015 12
     Rok 2014 1041
     Rok 2013 441
     Rok 2012 609
     Rok 2011 1418
   Ochrona Środowiska 3106
     Zarządzenia Wójta 901
    ›    2006 588
    ›    2007 453
     Uchwały Rady 845
    ›    2006 430
    ›    2007 378
     Ogłoszenia 1528
   WFOŚiGW Łódź 1089
     Rok 2014 236
     Rok 2013 427
     Rok 2012 588
   Ogłoszenia 20248
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 350
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 676
     - - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011 3693
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1494
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2009 1971
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1974
     II nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1509
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na stanowisko d/s ochrony środowiska 1139
     Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1546
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze 1236
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego 1668
     Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1653
     Wynik naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1616
   Jednostki organizacyjne 3414
     Gminny Ośrodek Kultury 1556
    ›    Kontakt 912
    ›    Statut 456
    ›    Regulamin 376
    ›    Struktura organizacyjna 518
    ›    Ewidencje i rejestry 424
    ›    Majątek 417
    ›    Dokumentacje kontroli 395
    ›    Budżet i inwestycje 463
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 424
    ›    Procedury 386
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1082
    ›    Kontakt 754
    ›    Kierownictwo 696
    ›    Statut 481
    ›    Regulamin 472
    ›    Struktura organizacyjna 462
    ›    Ewidencje i rejestry 489
    ›    Majątek 455
    ›    Dokumentacje kontroli 484
    ›    Budżet i inwestycje 519
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 530
    ›    Procedury 474
     Kluby sportowe 874
    ›    LKS "START" - Łubnice 698
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 597
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 427
   Oferty inwestycyjne 2798
     Infrastruktura 943
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 593
    ›    Stan elektryfikacji 542
    ›    Stan telefonizacji 499
    ›    Stan gospodarki komunalnej 553
    ›    Drogi 584
     Oferty 1333
   Rejestry i ewidencje 2697
     Rejestr skarg i wniosków 856
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 845
   Oświadczenia majątkowe 4536
     Wójt 1701
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 1024
    ›    Henryk Ciosek 2358
     Rada Gminy 1781
    ›    2003 1415
    ›    2006 1523
    ›    2006-NOWA RADA 1543
    ›    2007 1359
    ›    2008 1430
    ›    2009 1556
    ›    2010 Koniec Kadencji 2089
    ›    201 0 Nowa Rada 1289
    ›    2011 1210
    ›    2012 1040
    ›    2013 798
    ›    Oświadczenia Majątkowe 340
    ›    2014 562
    ›    2014 koniec kadencji 623
    ›    2014 Nowa Rada 672
    ›    2015 536
    ›    2016 450
    ›    2017 101
     Urząd 3015
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4179
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1378
   Informacje nieudostępnione 2611
   Redakcja Biuletynu 2419
   Zgromadzenia 513