Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN756478
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ80369
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 80369
   Godziny urzędowania 5009
   Organizacja urzędu 5760
   Struktura organizacyjna 4608
   Aktualności 24993
   Galeria zdjęć 8994
Organy
   Wójt Gminy 5287
     Kompetencje 1362
     Kontakt 1477
     Dyżury 1132
     Sprawozdania Wójta Gminy 3778
    ›    Rok 2011 701
    ›    Rok 2012 551
    ›    Rok 2013 398
     Zarządzenia 5789
    ›    ROK 2008 38
    ›    ROK 2007 36
    ›    ROK 2009 23
    ›    ROK 2010 22
    ›    ROK 2011 23
    ›    ROK 2012 22
    ›    ROK 2013 23
    ›    ROK 2014 25
    ›    ROK 2015 25
    ›    ROK 2016 28
    ›    ROK 2017 38
     Decyzje i inne akty administracyjne 1186
   Sekretarz 4004
   Skarbnik 3154
   Rada Gminy 3858
     Przewodniczący Rady 1646
     Skład Rady 2102
     Regulamin 968
     Kompetencje 965
     Sesje, posiedzenia 1393
    ›    Kalendarium 1189
    ›    Najbliższa sesja 1475
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1155
   Komisje Rady 2712
     Komisja Budżetu i Finansów 1082
    ›    Skład osobowy 655
    ›    Plan pracy i sprawozdania 800
     Komisja Rewizyjna 1016
    ›    Skład osobowy 525
    ›    Plan pracy i sprawozdania 813
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 905
    ›    Skład osobowy 621
    ›    Plan pracy i sprawozdania 864
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 8625
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 178
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 213
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 170
    ›    Wydział Prawny 141
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 157
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 170
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 163
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 152
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 189
    ›    Wydział Lokalowy 158
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 174
    ›    Wydział Edukacji 175
    ›    Straż Miejska 174
    ›    Referat Księgowości 165
    ›    Referat Podatków 174
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 218
    ›    Referat Drogownictwa 187
    ›    Referat Informatyki 181
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 202
   Urząd Stanu Cywilnego 3107
     Kierownik USC 2744
    ›    Zawieranie małżeństw 542
    ›    Rejestracja zgonów 498
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 554
     Dowody osobiste 1232
     Ewidencja ludności 1643
   Samodzielne stanowiska 2583
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1456
Prawo Lokalne
   Statut 3725
   Regulamin 2230
   Uchwały 2840
     Rok 2017 158
    ›    I kwartał 285
    ›    II Kwartał 71
     Rok 2016 323
    ›    I kwartał 285
    ›    II kwartał 133
    ›    III kwartał 198
    ›    IV kwartał 672
     Rok 2015 639
    ›    I kwartał 543
    ›    II kwartał 363
    ›    III kwartał 665
    ›    IV kwartał 798
     Rok 2014 475
    ›    I kwartał 533
    ›    II kwartał 557
    ›    III kwartał 362
    ›    IV kwartał 719
     Rok 2013 795
    ›    I kwartał 1021
    ›    II kwartał 875
    ›    III kwartał 400
    ›    IV kwartał 1011
     Rok 2012 654
    ›    I kwartał 847
    ›    II kwartał 938
    ›    III kwartał 540
    ›    IV kwartał 1228
    ›    II kwartał 3500
    ›    I kwartał 920
     Rok 2011 790
    ›    III kwartał 654
    ›    IV kwartał 1720
     rok 2010 689
    ›    I kwartał 1655
    ›    II kwartał 979
    ›    III kwartał 433
    ›    IV kwartał 1344
    ›    I kwartał 1045
     rok 2009 752
    ›    II kwartał 2186
    ›    III kwartał 1278
    ›    IV kwartał 2039
     rok 2008 884
    ›    I kwartał 1790
    ›    II kwartał 439
    ›    III kwartał 700
    ›    IV kwartał 1538
     rok 2007 880
    ›    I kwartał 1662
    ›    II kwartał 1710
     rok 2006 794
    ›    I kwartał 652
    ›    II kwartał 1138
    ›    III kwartał 883
    ›    IV kwartał 1511
     Rok 2005 934
    ›    I Kwartał 1674
    ›    II kwartał 1412
     Rok 2004 861
    ›    IV Kwartał 707
    ›    II Kwartał 517
     Rok 2003 838
    ›    I Kwartał 554
    ›    II Kwartał 628
    ›    III Kwartał 504
    ›    IV Kwartał 486
     Rok 2002 762
    ›    I Kwartał 417
    ›    II Kwartał 406
    ›    III Kwartał 388
    ›    IV Kwartał 397
     Rok 2001 838
    ›    I kwartał 335
    ›    II kwartał 359
   Podatki i opłaty lokalne 3414
     Podatek od nieruchomości 2452
     Podatek od środków transportowych 1836
     Podatek rolny 1957
     Podatek leśny 1036
     Podatek od posiadania psów 1022
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 905
     Opłata targowa 926
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 957
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 933
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1565
   Informacje Urzędu 3325
     Decyzje i inne akty administracyjne 1243
    ›    Rok 2003 408
    ›    Rok 2002 432
    ›    Rok 2004 339
    ›    Rok 2005 330
    ›    Rok 2006 335
    ›    Rok 2007 336
    ›    Rok 2008 424
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3517
   Strategia rozwoju 2709
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1342
   Zagospodarowanie przestrzenne 4454
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 513
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 655
     rok 2003 994
     rok 2004 1308
     rok 2005 1617
     rok 2006 2458
     rok 2007 2062
     rok 2008 1220
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 1788
     Rok 2014 2010
     ROK 2015 278
     Rok 2016 1273
     Rok 2017 320
   Gospodarka komunalna 33573
   Pozostałe 2688
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 621
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 561
   Zapytania ofertowe 2851
     Rok 2017 4882
     Rok 2016 2142
     Rok 2015 30834
   Ogłoszenia Przetargów 26496
     Rok 2017 3656
     Rok 2016 2351
     Rok 2015 33793
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 401
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 389
     Rok 2014 11250
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 2808
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 384
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 664
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 601
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 696
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 492
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 613
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 501
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 718
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 542
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1074
     Rok 2013 3634
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1033
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 578
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 640
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1009
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 776
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 670
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 745
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 828
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 693
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 678
     Rok 2012 6896
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1166
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3226
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 745
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 627
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1280
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1016
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1025
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 950
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 1697
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 715
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 496
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1159
     Rok 2011 12410
     Rok 2010 22176
     Rok 2009 20633
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 189
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 133
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 105
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 85
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 101
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 93
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 106
     Dowody osobiste 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 88
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 93
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 88
     Meldunki 150
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 52
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 50
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 58
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 65
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 43
     Mieszkania 169
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 98
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 50
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 97
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 92
     Nieruchomości 163
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 103
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 112
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 107
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 87
    ›    Podział nieruchomości 103
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 104
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 97
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 100
     Działalność gospodarcza 143
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 119
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 103
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 101
     Zezwolenia i decyzje 187
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 59
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 65
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 46
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 57
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 50
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 49
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 118
     Zaświadczenia 181
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 100
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 93
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 93
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 96
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 95
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 105
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 207
    ›    opłata skarbowa 83
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1192
   AZBEST 1388
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    ›    Informacje 17
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 640
   Podmioty gospodarcze 529
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 2899
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7863
   Wybory Sejm i Senat 2015 7170
   Unia Europejska 3078
     RPO WŁ 2007 -2013 465
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 397
     PROW 2007 - 2013 474
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 522
     ZPORR 1022
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1734
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 1800
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1535
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2166
     Rok 2017 12
     Rok 2016 6
     Rok 2015 7
     Rok 2014 1021
     Rok 2013 437
     Rok 2012 603
     Rok 2011 1394
   Ochrona Środowiska 3060
     Zarządzenia Wójta 886
    ›    2006 567
    ›    2007 434
     Uchwały Rady 841
    ›    2006 410
    ›    2007 371
     Ogłoszenia 1516
   WFOŚiGW Łódź 1078
     Rok 2014 223
     Rok 2013 417
     Rok 2012 565
   Ogłoszenia 20168
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 311
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 655
     - - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011 3670
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1486
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2009 1958
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1965
     II nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1500
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na stanowisko d/s ochrony środowiska 1129
     Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1538
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze 1227
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego 1657
     Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1643
     Wynik naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1609
   Jednostki organizacyjne 3388
     Gminny Ośrodek Kultury 1527
    ›    Kontakt 872
    ›    Statut 438
    ›    Regulamin 367
    ›    Struktura organizacyjna 487
    ›    Ewidencje i rejestry 407
    ›    Majątek 410
    ›    Dokumentacje kontroli 374
    ›    Budżet i inwestycje 447
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 409
    ›    Procedury 378
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1075
    ›    Kontakt 720
    ›    Kierownictwo 667
    ›    Statut 461
    ›    Regulamin 441
    ›    Struktura organizacyjna 442
    ›    Ewidencje i rejestry 459
    ›    Majątek 429
    ›    Dokumentacje kontroli 457
    ›    Budżet i inwestycje 493
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 503
    ›    Procedury 441
     Kluby sportowe 864
    ›    LKS "START" - Łubnice 654
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 566
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 395
   Oferty inwestycyjne 2784
     Infrastruktura 935
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 567
    ›    Stan elektryfikacji 520
    ›    Stan telefonizacji 476
    ›    Stan gospodarki komunalnej 546
    ›    Drogi 558
     Oferty 1326
   Rejestry i ewidencje 2684
     Rejestr skarg i wniosków 852
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 840
   Oświadczenia majątkowe 4472
     Wójt 1679
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 980
    ›    Henryk Ciosek 2281
     Rada Gminy 1735
    ›    2003 1387
    ›    2006 1474
    ›    2006-NOWA RADA 1498
    ›    2007 1308
    ›    2008 1382
    ›    2009 1521
    ›    2010 Koniec Kadencji 2038
    ›    201 0 Nowa Rada 1244
    ›    2011 1181
    ›    2012 992
    ›    2013 744
    ›    Oświadczenia Majątkowe 306
    ›    2014 519
    ›    2014 koniec kadencji 588
    ›    2014 Nowa Rada 604
    ›    2015 485
    ›    2016 401
    ›    2017 31
     Urząd 2965
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4113
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1362
   Informacje nieudostępnione 2597
   Redakcja Biuletynu 2411
   Zgromadzenia 502