Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN823401
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ86683
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 86683
   Godziny urzędowania 5206
   Organizacja urzędu 6055
   Struktura organizacyjna 4911
   Aktualności 25999
   Galeria zdjęć 9414
Organy
   Wójt Gminy 5481
     Kompetencje 1430
     Kontakt 1533
     Dyżury 1168
     Sprawozdania Wójta Gminy 3856
    ›    Rok 2011 830
    ›    Rok 2012 650
    ›    Rok 2013 522
     Zarządzenia 5838
    ›    ROK 2008 83
    ›    ROK 2007 86
    ›    ROK 2009 62
    ›    ROK 2010 70
    ›    ROK 2011 67
    ›    ROK 2012 65
    ›    ROK 2013 66
    ›    ROK 2014 67
    ›    ROK 2015 73
    ›    ROK 2016 82
    ›    ROK 2017 123
     Decyzje i inne akty administracyjne 1225
   Sekretarz 4168
   Skarbnik 3261
   Rada Gminy 4028
     Przewodniczący Rady 1695
     Skład Rady 2184
     Regulamin 1006
     Kompetencje 1007
     Sesje, posiedzenia 1482
    ›    Kalendarium 1340
    ›    Najbliższa sesja 1628
     Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 1216
   Komisje Rady 2808
     Komisja Budżetu i Finansów 1122
    ›    Skład osobowy 747
    ›    Plan pracy i sprawozdania 865
     Komisja Rewizyjna 1053
    ›    Skład osobowy 574
    ›    Plan pracy i sprawozdania 981
     Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej 970
    ›    Skład osobowy 700
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1024
   Samodzielne stanowiska merytoryczne 8999
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 232
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 290
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 237
    ›    Wydział Prawny 181
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 249
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 250
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 202
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 243
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 227
    ›    Wydział Lokalowy 240
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 261
    ›    Wydział Edukacji 297
    ›    Straż Miejska 271
    ›    Referat Księgowości 231
    ›    Referat Podatków 235
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 292
    ›    Referat Drogownictwa 288
    ›    Referat Informatyki 252
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 279
   Urząd Stanu Cywilnego 3206
     Kierownik USC 2909
    ›    Zawieranie małżeństw 623
    ›    Rejestracja zgonów 571
    ›    Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 631
     Dowody osobiste 1339
     Ewidencja ludności 1686
   Samodzielne stanowiska 2715
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1495
Prawo Lokalne
   Statut 3861
   Regulamin 2329
   Uchwały 3287
     Rok 2018 45
    ›    I kwartał 51
     Rok 2017 462
    ›    I kwartał 536
    ›    II Kwartał 146
    ›    III kwartał 129
    ›    IV Kwartał 375
     Rok 2016 494
    ›    I kwartał 458
    ›    II kwartał 303
    ›    III kwartał 379
    ›    IV kwartał 1196
     Rok 2015 720
    ›    I kwartał 725
    ›    II kwartał 528
    ›    III kwartał 856
    ›    IV kwartał 1008
     Rok 2014 526
    ›    I kwartał 695
    ›    II kwartał 736
    ›    III kwartał 459
    ›    IV kwartał 881
     Rok 2013 838
    ›    I kwartał 1202
    ›    II kwartał 1027
    ›    III kwartał 485
    ›    IV kwartał 1217
     Rok 2012 689
    ›    I kwartał 1035
    ›    II kwartał 1124
    ›    III kwartał 654
    ›    IV kwartał 1420
    ›    II kwartał 3744
    ›    I kwartał 1092
     Rok 2011 852
    ›    III kwartał 748
    ›    IV kwartał 1896
     rok 2010 729
    ›    I kwartał 1750
    ›    II kwartał 1140
    ›    III kwartał 518
    ›    IV kwartał 1505
    ›    I kwartał 1184
     rok 2009 793
    ›    II kwartał 2362
    ›    III kwartał 1424
    ›    IV kwartał 2196
     rok 2008 931
    ›    I kwartał 1946
    ›    II kwartał 523
    ›    III kwartał 825
    ›    IV kwartał 1693
     rok 2007 910
    ›    I kwartał 1786
    ›    II kwartał 1864
     rok 2006 824
    ›    I kwartał 757
    ›    II kwartał 1283
    ›    III kwartał 1038
    ›    IV kwartał 1688
     Rok 2005 969
    ›    I Kwartał 1833
    ›    II kwartał 1566
     Rok 2004 919
    ›    IV Kwartał 799
    ›    II Kwartał 577
     Rok 2003 869
    ›    I Kwartał 653
    ›    II Kwartał 704
    ›    III Kwartał 575
    ›    IV Kwartał 565
     Rok 2002 793
    ›    I Kwartał 494
    ›    II Kwartał 470
    ›    III Kwartał 472
    ›    IV Kwartał 466
     Rok 2001 877
    ›    I kwartał 411
    ›    II kwartał 440
   Podatki i opłaty lokalne 3648
     Podatek od nieruchomości 2736
     Podatek od środków transportowych 1909
     Podatek rolny 2065
     Podatek leśny 1085
     Podatek od posiadania psów 1055
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 951
     Opłata targowa 975
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1005
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 979
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 1600
   Informacje Urzędu 3453
     Decyzje i inne akty administracyjne 1292
    ›    Rok 2003 496
    ›    Rok 2002 515
    ›    Rok 2004 417
    ›    Rok 2005 364
    ›    Rok 2006 364
    ›    Rok 2007 365
    ›    Rok 2008 513
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3579
   Strategia rozwoju 2823
     Strategia Rozwoju Gminy Łubnice 1405
   Zagospodarowanie przestrzenne 4612
     Studium Zagospodarowania Przestrzennego 689
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 841
     rok 2003 1037
     rok 2004 1396
     rok 2005 1658
     rok 2006 2494
     rok 2007 2111
     rok 2008 1290
     wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" 1867
     Rok 2014 2129
     ROK 2015 327
     Rok 2016 1309
     Rok 2017 529
     Rok 2018 41
   Gospodarka komunalna 33729
   Pozostałe 2802
Zamówienia Publiczne
   Transport publiczny 792
     Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne 684
   Zapytania ofertowe 3582
     Rok 2018 405
     Rok 2017 12546
     Rok 2016 2866
     Rok 2015 31794
   Ogłoszenia Przetargów 27645
     Rok 2018 426
     Rok 2017 12174
     Rok 2016 2597
     Rok 2015 35257
    ›    UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. 495
    ›    UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 447
     Rok 2014 11289
    ›    UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach 3008
    ›    Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające 453
    ›    UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m 778
    ›    UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 769
    ›    UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 815
    ›    UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku 562
    ›    UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach 643
    ›    UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice 610
    ›    UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 784
    ›    UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN 655
    ›    UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice 1226
     Rok 2013 3664
    ›    UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice 1098
    ›    UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku 615
    ›    UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 734
    ›    UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach 1118
    ›    UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 931
    ›    UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 808
    ›    UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 829
    ›    UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m 880
    ›    UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice 827
    ›    UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN 844
     Rok 2012 6926
    ›    UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie 1316
    ›    UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach 3394
    ›    UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 901
    ›    UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 751
    ›    OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem 1456
    ›    UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 1141
    ›    UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 1188
    ›    UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła 999
    ›    OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem 1882
    ›    UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 834
    ›    UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie 588
    ›    UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN 1247
     Rok 2011 12544
     Rok 2010 22263
     Rok 2009 20732
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 190
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 134
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 106
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 86
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 102
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 94
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 107
     Dowody osobiste 160
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 106
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 88
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 93
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 88
     Meldunki 151
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 53
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 51
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 59
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 66
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 44
     Mieszkania 169
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 99
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 50
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 97
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 92
     Nieruchomości 164
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 103
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 113
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 107
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 89
    ›    Podział nieruchomości 104
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 104
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 97
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 100
     Działalność gospodarcza 143
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 121
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 103
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 101
     Zezwolenia i decyzje 188
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 60
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 66
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 47
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 58
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 51
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 50
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 119
     Zaświadczenia 182
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 101
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 94
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 94
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 97
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 96
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 106
     Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 210
    ›    opłata skarbowa 83
GOSPODARKA ODPADAMI
   ODPADY 1372
   AZBEST 1509
Nieodpłatna Pomoc Prawna
    ›    Informacje 17
Inne
   Referendum ogólnokrajowe 2015 731
   Podmioty gospodarcze 618
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 2970
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8034
   Wybory Sejm i Senat 2015 7291
   Unia Europejska 3145
     RPO WŁ 2007 -2013 490
    ›    Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach 463
     PROW 2007 - 2013 519
    ›    Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów 623
     ZPORR 1045
    ›    Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach 1845
    ›    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów 1917
    ›    Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach 1676
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2261
     Rok 2017 65
     Rok 2016 34
     Rok 2015 32
     Rok 2014 1078
     Rok 2013 454
     Rok 2012 622
     Rok 2011 1452
   Ochrona Środowiska 3260
     Zarządzenia Wójta 932
    ›    2006 626
    ›    2007 501
     Uchwały Rady 866
    ›    2006 482
    ›    2007 408
     Ogłoszenia 1562
   WFOŚiGW Łódź 1168
     Rok 2014 277
     Rok 2013 454
     Rok 2012 628
   Ogłoszenia 20608
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. 247
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. 435
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 732
     - - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011 3765
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1517
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2009 2013
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2011
     II nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1533
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na stanowisko d/s ochrony środowiska 1159
     Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1569
     Decyzja w sprawie zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze 1252
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego 1709
     Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1671
     Wynik naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze 1637
   Jednostki organizacyjne 3526
     Gminny Ośrodek Kultury 1635
    ›    Kontakt 1022
    ›    Statut 502
    ›    Regulamin 398
    ›    Struktura organizacyjna 590
    ›    Ewidencje i rejestry 484
    ›    Majątek 447
    ›    Dokumentacje kontroli 459
    ›    Budżet i inwestycje 504
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 493
    ›    Procedury 427
     Ośrodek Pomocy Społecznej 1112
    ›    Kontakt 835
    ›    Kierownictwo 776
    ›    Statut 533
    ›    Regulamin 552
    ›    Struktura organizacyjna 514
    ›    Ewidencje i rejestry 544
    ›    Majątek 499
    ›    Dokumentacje kontroli 550
    ›    Budżet i inwestycje 580
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 592
    ›    Procedury 567
     Kluby sportowe 911
    ›    LKS "START" - Łubnice 759
    ›    LKS "ZRYW" - Wójcin 646
    ›    LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice 502
   Oferty inwestycyjne 2868
     Infrastruktura 974
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 682
    ›    Stan elektryfikacji 592
    ›    Stan telefonizacji 550
    ›    Stan gospodarki komunalnej 570
    ›    Drogi 645
     Oferty 1353
   Rejestry i ewidencje 2765
     Rejestr skarg i wniosków 875
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 859
   Oświadczenia majątkowe 4665
     Wójt 1749
    ›    KSIĄŻEK Eugeniusz 1064
    ›    Henryk Ciosek 2560
     Rada Gminy 1830
    ›    2003 1473
    ›    2006 1649
    ›    2006-NOWA RADA 1642
    ›    2007 1467
    ›    2008 1526
    ›    2009 1644
    ›    2010 Koniec Kadencji 2196
    ›    201 0 Nowa Rada 1395
    ›    2011 1282
    ›    2012 1172
    ›    2013 917
    ›    Oświadczenia Majątkowe 413
    ›    2014 671
    ›    2014 koniec kadencji 706
    ›    2014 Nowa Rada 792
    ›    2015 647
    ›    2016 561
    ›    2017 153
     Urząd 3090
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4314
     Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi 1411
   Informacje nieudostępnione 2689
   Redakcja Biuletynu 2476
   Zgromadzenia 600