artykuł nr 1

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 29/2022 Wójta Gminy Łubnice w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

 

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Łubnice i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Łódzkiego.

 

Gmina Łubnice złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

 

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

artykuł nr 2

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 i poz. 1265) oraz „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 26 listopada 2021r. zarządzam, co następuje:

 §1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych  w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 §2. Wyboru dokonano po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem  Nr 28/2022 Wójta Gminy Łubnice z dnia 12 sierpnia 2022 roku.

§3. Wykaz stowarzyszeń, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 §4. Z oferentami zostanie podpisana umowa na realizacją wyżej wymienionych zadań, w której to zostaną określone szczegółowe warunki udzielenia dotacji.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice, na stronie internetowej Gminy Łubnice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice.

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

Dotacje udzielone w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Nazwa Stowarzyszenia: Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Wójcinie

Nazwa zadania: ZRYW znów w grze

Wnioskowana kwota dotacji: 19 886, 00 zł.

Przyznana kwot dotacji: 15 000,00 zł.

artykuł nr 3

Informacja o wynikach naboru kandydatów z organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Informuję, że do dnia 11.08.2022 roku do godz.12.00 nie wpłynęło do Urzędu Gminy w Łubnicach żadne zgłoszenie kandydata z organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łubnice w 2022r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łubnice w drodze zarządzenia powoła skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w roku 2022.

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2022r.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327) zwanej dalej „ustawą”, Wójt Gminy Łubnice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków komisji konkursowej w 2022 roku, oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ww. ustawy.
2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji. 
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Łubnice zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym  oraz ustawy o finansach publicznych, 
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje. 
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione ww. ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy  Łubnice w drodze zarządzenia,
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy komisja konkursowa będzie działała bez ich udziału, 
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2022 roku, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy będzie działać bez ich udziału.
 IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania Komisji Konkursowej zostały określone w Rozdziele 12 Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 V. Termin składania zgłoszeń:
Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać w terminie do 11 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00.
Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem na adres:
Urząd Gminy Łubnice
ul. gen. Sikorskiego 102,
98-432 Łubnice
fax: 62 78 47 015
e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl
           
Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Łubnice.
O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 12.08.2022r.

Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

artykuł nr 5

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla...

Wójt Gminy Łubnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.