artykuł nr 1

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Gminie Łubnice wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd i podległe jednostki,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- monitorowanie działalności Urzędu Gminy i podległych jednostek w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt: Koordynator ds. dostępności Ewa Borkowska tel. 627847025

sekretarz@uglubnice.com.pl

http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/upload/plik,20200930121823,31.pdf