artykuł nr 1

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i...

Zgłoszenie dotyczy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Łubnice zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297). *