artykuł nr 1

Zarządzenie 1/2020

w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w UG
artykuł nr 2

Zarządzenie 3/2020

w prawie wprowadzania instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
artykuł nr 3

Zarządzenie 4/2020

w sprawie wyznaczania osób odpowiedzialnych za prowadzenie BIP oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w BIP
artykuł nr 4

Zarządzenie 5/2020

w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskie zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.
artykuł nr 5

Zarządzenie 7/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ....w zakresie upowszechniania kultury fizycznej