artykuł nr 1

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice środków stanowiących fundusz sołecki (31 marca 2014 r.)

artykuł nr 2

w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubnice (31 marca 2014 r.)

artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2014 r. (31 marca 2014 r.)

artykuł nr 4

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2014 (31 marca 2014 r.)

artykuł nr 5

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2014 r. (30 stycznia 2014 r.)