artykuł nr 1

w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (05.09.2017 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (05.09.2017 r.)

artykuł nr 3

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska (05.09.2017 r.)

artykuł nr 4

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2017 (05.09.2017 r.)

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (05.09.2017 r.)