artykuł nr 1

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin- ul. Wieluńska"

artykuł nr 2

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2018

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2025

artykuł nr 4

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2018 r.

artykuł nr 5

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018