artykuł nr 1

w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Łubnice

artykuł nr 2

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

artykuł nr 3

w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubnice położonej w obrębie wsi Ludwinów oznaczonej Nr działki 1782/4 o pow. 0,0920 ha

artykuł nr 4

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

artykuł nr 5

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice