artykuł nr 1

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031

artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022

artykuł nr 3

w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice położonej w obrębie wsi Wójcin oznaczonej Nr działki 2509 o pow. 0,0743ha

artykuł nr 4

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

artykuł nr 5

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice