artykuł nr 1

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych