artykuł nr 1

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031