główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Łubnice: Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 359294 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310168 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw w na terenie przedszkola w Dzietrzkowicach, na działce ewid. nr 485/3, w ramach programu Radosna Szkoła. Zakres zadania obejmuje w szczególności: a) zniwelowanie terenu pod nawierzchnie elastyczne, częściowy demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie nawierzchni elastycznej spełniającej wymagania normy EN 1176 i EN 1177 z obrzeżami, b) wykonanie ogrodzenia, c) wyposażenie placu zabaw w następujące elementy małej architektury: zestaw zabawowy, w którego skład wchodzą: dwie wieże z dachem dwuspadowym o wys. podłogi 145 cm n.p.t., dwie wieże bez dachu o wys. podłogi 120 cm n.p.t., wieża bez dachu o wys. podłogi 95 cm n.p.t., wieża z dachem czterospadowym o wys. podłogi 95 cm n.p.t., pomost - równoważnia ruchoma, pomost - kładka ruchoma, pomost linowy, dwa osobne niezależne przejścia rurowe, trap wejściowy pochyły z liną, trzy komplety drabinek wejściowych ze szczebli stalowych wraz z pochwytami pionowymi, pionowa ścianka wspinaczkowa, pionowa ścianka z siatki linowej, pionowa tablica do rysowania, pionowa drabinka drewniano - linowa, pionowa lina z drewnianymi koralami, dwie rury zjazdowe strażackie o różnych wysokościach, drążek stalowy do przewrotów, panel z grą kółko i krzyżyk, barierka z instrukcją użytkowania zestawu, dwa balkoniki widokowe, sklepik z ladą, ślizg w całości wykonany ze stali nierdzewnej; huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami gumowymi w kształcie deski i koszykowego, górna belka z belki stalowej; huśtawka wagowa; w/w elementy wykonane z drewna bezrdzeniowego o przekroju kwadratowym (nie mniejszym niż 95x95mm) lub okrągłym (o średnicy nie mniejszej niż 120mm), impregnowanego ciśnieniowo, mocowane w gruncie za pomocą kotew metalowych ocynkowanych ogniowo. Daszki, burty i zabezpieczenia z płyt HPL. Ślizgi i burty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, podłogi ze sklejki antypoślizgowej; ławka drewniana z oparciem, na stelażu metalowym, kotwiona na stałe w gruncie - 2 szt; koszt na śmieci ażurowy, z belek drewnianych z wkładem metalowym - 2 szt, regulamin placu zabaw wraz z tablicą informacyjną Radosna Szkoła - 1 szt. 2. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Zamawiający informuje, że użycie w opisie przedmiotu zamówienia typów i symboli materiałów i urządzeń, nazw ich producentów i dystrybutorów, nazw własnych materiałów i urządzeń, pochodzenia materiałów i urządzeń itd. miało na celu uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w ofercie Wykonawcy materiałów i urządzeń równoważnych materiałom i urządzeniom wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie budowlanym. Dopuszcza się 3% odchyłki pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych. Ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną nie dopuszcza się zmian w ukształtowaniu nawierzchni bezpiecznych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca udzieli co najmniej 5 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. W przypadku, gdy producent urządzeń udziela gwarancji na inny okres, obowiązuje gwarancja producenta. 7. Opis przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 10 i 11 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.22.38.00-4, 45.11.27.10-5, 45.11.12.13-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fior Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 117848,15
  • Oferta z najniższą ceną: 117848,15 / Oferta z najwyższą ceną: 117848,15
  • Waluta: PLN.

 

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice