artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=527&x=4&y=90


Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 389040 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie , Wójcin, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 4, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 698486679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres zamówienia obejmuje również przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu, prowadzenia pojazdu, obsługi urządzeń dla minimum 4 osób w siedzibie Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania: a) odpowiada wszystkim cechom określonym w SIWZ; b) fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami (rok produkcji podwozia, zabudowy i sprzętu - 2012); c) wymagany okres gwarancji na cały pojazd - co najmniej 24 miesiące liczone od daty odbioru potwierdzonej protokołem odbioru. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi; d) posiada aktualne świadectwo dopuszczenia (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.); e) Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji; f) Samochód musi posiadać niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji jako samochód uprzywilejowany w ruchu, pożarniczy lub specjalny; g) Ponadto wykonawca będzie musiał załączyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru techniczno- jakościowego przedmiotu zamówienia, następujące dokumenty: - książkę serwisową pojazdu, - gwarancję na pojazd i na osprzęt - instrukcje użytkowania pojazdu i osprzętu - oryginał świadectwa dopuszczenia Załączone dokumenty muszą być napisane w języku polskim bądź przetłumaczone na język polski.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.14.42.10-3, 29.22.15.32-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

a) wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), b) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, b) Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy pzp, o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dokument fakultatywny, brak dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty załącznik nr 7),

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. b) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zadania wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, c) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, d) ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT) (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto), e) zaistnieje konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy pomocy innych rozwiązań technicznych / technologicznych o równoważnych lub lepszych parametrach, f) obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, w tym w wyniku zmniejszenia zakresu rzeczowego, skrócenia terminu realizacji umowy, zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym, nie skutkujących podwyższeniem wynagrodzenia wykonawcy 2. Wprowadzane zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą wprowadzać warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiły by wybór innej oferty niż ta, która została wybrana., a ponadto nie mogą naruszać art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. W przedstawionych w ust.1 przypadkach, strony ustalają nowe terminy realizacji zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=527&x=4&y=90

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102; 98-432 Łubnice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102; 98-432 Łubnice pokój nr 3 (I piętro - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zenon Kopis

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie