artykuł nr 1

ZI.271.1.4.2022 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice - wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą